**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

การจัดทำรกระทงประจำปี ๒๕๖๒

การจัดรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562 
โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้ลานนา, 2563.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-897-5
ISBN 978-974-625-896-8 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือเรื่อง " การจัดรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562 " ได้ถอดบทเรียนรู้องค์ความรู้จากกิจกรรม "การจัดรถกระทง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา" ออกแบบสร้างสรรค์งานจากความร่วมมือของ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ผู้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านต่างๆ เพื่อส่งขบวนกระทงเข้าประกวดในงานประเพณีลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 4 เรื่องหลัก คือ ความรู้เกี่ยวกับประเพณียี่เป็งล้านนา แนวคิดเกี่ยวกับการจัดริ้วขบวนกระทงใหญ่ ส่วนประกอบสำคัญของขบวนกระทงใหญ่ รวมถึงแนวทางและวิธีการบูรณาการจนตกผลึกเป็นแนวคิด "นพคุณบูชา สักการ์บงกชแก้ว เลิศแล้วระมิงค์นคร" และร่วมกันออกแบบริ้วขบวนกระทงพร้อมกับรถกระทงใหญ่ ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมล้านนากับแนวคิดร่วมสมัยได้อย่างลงตัว 

#รถกระทง
#การออกแบบและการสร้าง
#รถกระทง--การออกแบบและการสร้าง
#ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
#สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
#KBS
 


 

คำนำ

จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย มีการทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย 6 พื้นที่ กับ 1 สถาบัน คือ พื้นที่เชียงราย พื้นที่ตาก พื้นที่น่าน พื้นที่พิษณุโลก พื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม่ พื้นที่ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมในกลุ่มภาคเหนือทั้ง ๑๗ จังหวัด ที่มีศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป ตามบริบทของพื้นที่นั้น ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์อันดีงาม ส่งเสริมภูมิปัญญาอด้านศิลปวัฒนธรรม ในองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ มีการถ่ายทอดสืบมา ฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รู้ซึ่งคุณค่าในการสืบทอด มีการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสาน ในศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและมีการส่งเสริม เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน

งานเทศกาลยี่เป็งที่ หรือประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดทำรถกระทง เพื่อเข้าร่วมประกวดกระทงใหญ่ ระดับจังหวัดร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปีนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา ภายใต้แนวความคิด “เชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม” มหาวิทยาลัยได้จึงได้จัดทำองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการถอดองค์ความรู้จากกิจกรรม “การจัดทำรถกระทง มทร.ล้านนา” ปรำจำ ๒๕๖๒ ให้อยู่ในรูปแบบของหนังสือและวิดีทัศน์ องค์ความรู้ ที่มีเนื้อหา สาระที่เป็นประโยชน์และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำไปศึกษาพัฒนาต่อยอด การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การจัดทำรถกระทง ในประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา ให้มีความสง่างามทางวัฒนธรรมสืบต่อไปคลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000022111

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.