**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21

กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21
โดย วิสูตร อาสนวิจิตร, ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์, จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน, ฉัตรชัย เลาวกุล และ สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ

เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคล้ลานนา, 2563.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-898-2
ISBN 978-974-625-899-9 (eBook)

เกี่ยวกับหนังสือ:
หนังสือเรื่อง "กระบวนการจัดการเรียนรู้ STEM Education ในศตวรรษที่ 21" ได้กล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ในเนื้อหาแสดงถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และตัวอย่างการจัดกิจกรรม STEP Education ทำให้ผู้สนใจได้เห็นภาพของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฎให้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมหรือการปฏิบัติให้เห็นจริง รวมทั้งการฝึกทักษะเกี่ยวกับการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหา และการหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ การออกแบบชิ้นงาน พร้อมทั้งสามารถนำไปแก้ปัญหาหรือบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้

#การจัดการศึกษาแบบสะเต็มศึกษา
#การเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
#สะเต็ม
#สะเต็มศึกษา
#การพัฒนาการศึกษา
#KBS #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำนำ:

ทิศทางการจัดการศึกษาโลกสู่เป้าหมายการศึกษาปี 2030 เป็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพถือเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกที่ผู้นำ 193 ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ร่วมกันลงมติรับที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติสมัยที่ 70 เดือนกันยายน 2558 ซึ่งทิศทางใหม่ของการจัดการศึกษาคือการเน้นการศึกษาที่มีคุณภาพและเรียนรู้ตลอดชีวิต จากเดิมที่เน้นสร้างโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียน จึงมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดโดยพยายามเข้าถึงเด็กทุกกลุ่มที่ด้อยโอกาส ปัญหาความเท่าเทียมของหญิงและชายในการเข้าถึงการศึกษา และต้องเป็นการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเชื่อมโยงกับความต้องการของตลาดแรงงานจึงต้องทำงานร่วมกับภาคเอกชน เพื่อรวบรวมข้อมูลถึงทักษะการทำงานที่ภาคเอกชนต้องการ รวมถึงกลุ่มผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการอ่านออกเขียนได้และการขาดทักษะใหม่ๆ ที่ตลาดต้องการให้กลับเข้ามาศึกษาต่อเพื่อให้เกิดการทักษะเพื่อการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทักษะที่จำเป็นในการทำงานในอนาคต ทั้งทักษะการสื่อสาร การแสดงออก จึงต้องดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายด้านการศึกษา

การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันถือได้ว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีสิ่งอำนวยความสะดวกเกิดขึ้นมากมาย อีกทั้งในปัจจุบันเป็นโลกที่มีข้อมูลมากมาย ดังนั้นการรับข้อมูลข่าวสารตลอดจนการสืบค้นแสวงหาความรู้เกิดขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัส แนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่เป็นการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงจากศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20 อย่างมากมาย ทั้งวิธีการเรียนรู้และวิธีคิด ซึ่งแนวทางการศึกษาไทยในการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่สรุปด้งนี้ 1. เนื้อหาวิชา วิธีการสอนจะต้องเน้นไปที่ผู้เรียนโดยเฉพาะให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ยิ่งถ้าเป็นผลงานที่ใช้ได้จริงก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย 2. ทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 โลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้จึงเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อผสมผสานอัตลักษณ์และความสร้างสรรค์ของตัวเราและผู้อื่นเข้าด้วยกัน 3. ทักษะและความรักในการเรียนรู้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะที่จะหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามผู้รู้ การค้นหาจากอินเทอร์เน็ต หรือการระดมสมองจากกลุ่มคนที่หลากหลาย เพื่อจะได้เชื่อมโยงและต่อยอดความรู้ที่มาจากหลายๆ สาขากลายเป็นผลงานใหม่ที่มีคุณค่าสูงเป็นที่ต้องการของทุกคน 4. ทักษะด้านสารสนเทศ ผู้เรียนรุ่นใหม่ล้วนแต่มีทักษะด้านสารสนเทศติดตัวมาทุกคน แต่ต้องมีการฝึกฝนพัฒนาการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ ทักษะทั้ง 4 ด้าน เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับคนไทยทุกคน อีกทั้งผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้นั้น ผู้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง ซึ่งเป็นเฉพาะบุคคลไม่สามารถทำแทนกันได้ เป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่ต้องมีการใช้กระบวนการคิด สร้างความเข้าใจ ผู้สอนควรใช้การกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติหน้างานแต่ยังไม่รับผิดชอบทั้งหมด ครูจะเป็นพี่เลี้ยงสังเกตการณ์และให้คำแนะนำอยู่ใกล้ชิด เน้นให้ผู้เรียนลงมือทำและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000019750

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.