**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

การปลูกพืชโดย ไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ
โดย ชิติ ศรีตนทิพย์
สันติ ช่างเจรจา
ยุทธนา เขาสุเมรุ
สัญชัย พันธโชติ
ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์
สุนันท์ เลสัก
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2560.
จำนวน 33 หน้า

ISBN 978-974-625-755-8

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือองค์ความรู้เรื่อง "การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจ ซึ่งถอดเนื้อหาและเรียบเรียงเป็นชุดองค์ความรู้สำเร็จรูปจากผลงานวิจัยของนักวิจัยและคณาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น ความหมายและระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน วิธีการและการจัดการพืชในระบบการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน วิธีการเตรียมสารละลายธาตุอาหารพืช และการเก็บเกี่ยว

#การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
#การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน_การจัดการ
#การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน_การผลิต
#การปลูกพืชในน้ำยา
#Hydroponics
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #KBS

 


 

คำนำ

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม เพื่อชุมชนในการ มุ่งมั่น ส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา คณาจารย์ ทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ วิจัยแบบบูรณาการทั้งองค์กรภายในและภายนอกมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในการทำวิจัยเพื่อสังคมชุมชนในการยกระดับความเป็นอยู่ พร้อมที่จะแข่งขันเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล มุ่งก้าวเป็นหน่วยงานวิจัยนานาชาติเผยแพร่องค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติสู่สากล เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน สังคมไทยและสังคมโลกได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีองค์ความรู้ที่มีการพิสูจน์ได้เป็นฐานในการพัฒนา เพื่อนำไปสู่ความต่อเนื่องและยั่งยืน

หนังสือองค์ความรู้เรื่อง “การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ต้นทุนต่ำ” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดทำโดยถอดบทเรียนจากผลงานวิจัย องค์ความรู้ของอาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาและผู้ที่สนใจ และมหาวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือองค์ความรู้เล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

คณะผู้จัดทำ


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000022134

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.