**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย

มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย
โดย จิรภา พงษ์จันตา
เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-892-0
ISBN 978-974-625-891-3 (eBook)

เกี่ยวกับหนังสือ:
หนังสือ "มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย" เล่มนี้ เรียบเรียงจากการสืบค้นเอกสารงานวิจัยและการสำรวจแหล่งปลูกต้นมะกิ้งและการใช้ประโยชน์ในชุมชน จากการดำเนินงานวิจัยตามโครงการสำรวจและศึกษาสารโภชนะเภสัชเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมะกิ้งพื้นเมือง (Hodgsonia heteroclita (Roxb) จังหวัดลำปาง ปีที่ 1 เป็นโครงการเพื่อสนองงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในปีงบประมาณ 2562 มาเรียบเรียงเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ โดยเนื้อหาด้านลักษณะพันธุศาสตร์ของพืชมะกิ้ง ลักษณะการเจริญเติบโต ออกดอกผล การใช้ประโยชน์ในชุมชน และแนวทางการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์มะกิ้งไม้เถาจากยอดดอย

#มะกิ้ง #พันธุศาสตร์ #พันธุศาสตร์พืช #มะกิ้ง--การเจริญเติบโต #มะกิ้ง--การใช้ประโยชน์ #การสร้างมูลค่าเพิ่ม
#โครงการเพื่อสนองงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#KBS #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


คำนำ

หนังสือ มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย เล่มนี้เรียบเรียงจากการสืบค้นเอกสารงานวิจัยและการสำรวจแหล่งปลูกต้นมะกิ้งและการใช้ประโยชน์ในชุมชนโดยนำผลอ่อนมาต้มสุก รับประทานในส่วนของผลที่แก่จัดจะหล่นจากต้น แล้วเนื้อผลจะย่อยสลายไปตามกาลเวลาจะ เหลือเพียงเมล็ดมะกิ้งที่สามารถเจริญเป็นต้นอ่อนได้ถ้ามีสภาพของดินในป่าชุมชนที่มีความชุ่มชื้นใกล้แหล่งน้ำ และมีต้นไม้ใหญ่ เช่น ต้นจามจุรี เต็ง รัง มะม่วงป่า จำปี เพื่อเกาะเกี่ยวและดูดน้ำ สารอาหารในการเจริญเติมโต ผลมะกิ้งเป็นส่วนที่นิยมนำมาบริโภค โดยผลมะกิ้งที่สุกแก่เต็มที่จะได้เนื้อในเมล็ดที่มีสีขาวขุ่น มีน้ำมันมาก เนื้อในเมล็ดมะกิ้งสามารถรับประทานได้ นิยมนำไปย่างไฟให้สุก น้ำมันจากเนื้อในเมล็ดมะกิ้งใช้ในการทาผิวเพื่อป้องกันผิวแห้งแตกลายและใช้เนื้อผลเป็นส่วนผสมในยาตำรับพื้นบ้าน

ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากการดำเนินงานวิจัยตามโครงการสำรวจและศึกษาสารโภชนะเภสัชเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมะกิ้งพื้นเมือง (Hodgsonia heteroclita (Roxb) จังหวัดลำปาง ปีที่ 1 เป็นโครงการเพื่อสนองงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในปีงบประมาณ 2562 มาเรียบเรียงเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ โดยเนื้อหาด้านลักษณะพันธุศาสตร์ของพืชมะกิ้ง ลักษณะการเจริญเติบโต ออกดอกผล การใช้ประโยชน์ในชุมชน และแนวทางการเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์มะกิ้งไม้เถาจากยอดดอย หนังสือเล่มนี้สำเร็จได้ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ตั้งผู้บริหาร คณะอาจารย์ ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษา ที่ร่วมสำรวจ ศึกษาวิจัย ที่ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี อาจารย์ พิทักษ์ พุทธวรชัย อาจารย์ ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ บัวผัน อาจารย์ ดร.ทะนงศักดิ์ สัสดีแพง อาจารย์ ณัฐอมร จวงเจิม นางสาวเกตวดี มูลคำ และ นายธนากร คำภีระ ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ และหวังว่าหนังสือ มะกิ้งไม้เถามากประโยชน์จากยอดดอย เล่มนี้ จะเป็นข้อมูลในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของพืชป่าในการเป็นแนวทางในการนำผลผลิตเมล็ดมะกิ้งมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ เพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือจำหน่ายในทางการค้า เป็นการเพิ่มรายได้ให้อันจะเป็นอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชในป่าธรรมชาติอย่างยั้งยืนต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภา พงษ์จันตา

 


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000019745

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.