**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

การจัดการองค์ความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการน้ำในการผลิตข้าว เพื่อรับมือกับภัยแล้ง

การจัดการความรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในการผลิตข้าวเพื่อรับมือกับภัยแล้ง
โดย บัญรัตน์ โจลานันท์
เกศสุดา สิทธิสันติกุล
ปรารถนา ยศสุข
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2563.
จำนวน 39 หน้า

ISBN 978-974-625-881-4
ISBN 978-974-625-822-1 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือองค์ความรู้ “การจัดการความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในการผลิตข้าวเพื่อรับมือกับภัยแล้ง” เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความรู้สู่การนำไปปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยอธิบายกระบวนการจัดการความรู้และแนวทางการนำส่งองค์ความรู้อย่างง่ายและเป็นขั้นตอน เนื้อหาในหนังสือองค์ความรู้ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในการผลิตข้าวเพื่อรับมือกับภัยแล้ง กรณีศึกษาเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2557

#การจัดการความรู้
#การจัดการน้ำ
#รับมือภัยแล้ง
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #KBS

 


 

คำนำ

การจัดการความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในการผลิตข้าวเพื่อรับมือกับภัยแล้ง ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ สู่การนำไปปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยอธิบายกระบวนการจัดการความรู้และแนวทางการนำส่งองค์ความรู้อย่างง่ายและเป็นขั้นตอน เนื้อหาในหนังสือองค์ความรู้ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำในการผลิตข้าวเพื่อรับมือกับภัยแล้ง กรณีศึกษาเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2557

ขอขอบคุณ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ตลอดจนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลออนไต้ทุกท่านที่กรุณาร่วมดำเนินกิจกรรมจนแล้วเสร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือองค์ความรู้ฉบับนี้จะถูกนำไปใช้เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งในพื้นที่ประสบภัยแล้งของเทศบาลตำบลออนใต้โดยตรงและในพื้นที่อื่นที่กำลังเผชิญปัญหาเช่นเดยวกัน อนึ่ง หากข้อผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้วิจัย

 


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000019744

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.