**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ

คำนำ

     บุกเป็นพืชล้มลุกที่ประกอบด้วยสารกลูโคแมนแนน (Glucomannan) ซึ่งเป็นใยอาหารที่ ไม่สามารถย่อยได้ จึงไม่ให้พลังงาน และ ช่วยยังยั้งการดูดซึมกลูโคส ทางการแพทย์นิยมใช้เป็นอาหารผู้ป่วยเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง  ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง และอาหารควบคุมน้ำหนัก เป็นต้น ในอุตสาหกรรมอาหารใช้เป็นสารเพิ่มความข้นหนืด สารทำให้เกิดเจล และเพิ่มความคงตัวในผลิตภัณฑ์ เช่น แยม เยลลี่ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ   ในประเทศไทยพบบุกมากในพื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี บุกเป็นพืชทางเลือกที่มีอนาคตในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สามารถส่งเสริมและเผยแพร่เพื่อเป็นพืชเสริมรายได้แก่เกษตรกร แต่การผลิตหัวบุกเชิงอุตสาหกรรมยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่วนใหญ่นำมาจากป่าทำให้ปริมาณบุกในป่าลดลงอย่างมากจึงเป็นพืชหายากที่ควรค่าแก่การรวบรวม ศึกษาเพื่อการอนุรักษ์  การใช้ประโยชน์ และมีศักยภาพในการปลูกในเชิงการค้า  การแปรรูปเพิ่มมูลค่า  รวมทั้งช่วยให้มีการลดการนำเข้าบุกผงจากต่างประเทศ

     หนังสือองค์ความรู้ “หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ” จัดทำขึ้นมาจากผลการวิจัย “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้นแบบจากบุกเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร”  ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อพ.สธ-มทร.ล้านนา) เพื่อที่เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจชุมชน SME หรือระดับอุตสาหกรรมในการผลิตและแปรรูปบุกซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่มีศักยภาพในการปลูกเชิงการค้า ที่ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาสายพันธุ์บุกและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ของหัวบุกในชุมชนให้สูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากหัวบุกได้อย่างยั่งยืนต่อไป


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000003447

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.