**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ

หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ
โดย ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ
สุภาวดี แช่ม
ปาริชาติ ณ น่าน
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-865-4
ISBN 978-974-625-867-8 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือองค์ความรู้ “หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ” จัดทำขึ้นมาจากผลการวิจัย “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้นแบบจากบุกเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อพ.สธ-มทร.ล้านนา) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับบุกและเทคโนโลยีการแปรรูปผงบุกคุณภาพสูง และแนวทางการนำผลบุกไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร

#บุก
#โภชนาการ
#อาหาร
#อาหารเพื่อสุขภาพ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #KBS

 


 

คำนำ

     บุกเป็นพืชล้มลุกที่ประกอบด้วยสารกลูโคแมนแนน (Glucomannan) ซึ่งเป็นใยอาหารที่ ไม่สามารถย่อยได้ จึงไม่ให้พลังงาน และ ช่วยยังยั้งการดูดซึมกลูโคส ทางการแพทย์นิยมใช้เป็นอาหารผู้ป่วยเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง  ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง และอาหารควบคุมน้ำหนัก เป็นต้น ในอุตสาหกรรมอาหารใช้เป็นสารเพิ่มความข้นหนืด สารทำให้เกิดเจล และเพิ่มความคงตัวในผลิตภัณฑ์ เช่น แยม เยลลี่ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ   ในประเทศไทยพบบุกมากในพื้นที่จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน และกาญจนบุรี บุกเป็นพืชทางเลือกที่มีอนาคตในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ สามารถส่งเสริมและเผยแพร่เพื่อเป็นพืชเสริมรายได้แก่เกษตรกร แต่การผลิตหัวบุกเชิงอุตสาหกรรมยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ส่วนใหญ่นำมาจากป่าทำให้ปริมาณบุกในป่าลดลงอย่างมากจึงเป็นพืชหายากที่ควรค่าแก่การรวบรวม ศึกษาเพื่อการอนุรักษ์  การใช้ประโยชน์ และมีศักยภาพในการปลูกในเชิงการค้า  การแปรรูปเพิ่มมูลค่า  รวมทั้งช่วยให้มีการลดการนำเข้าบุกผงจากต่างประเทศ

     หนังสือองค์ความรู้ “หัวบุก พืชอาหารเพื่อสุขภาพ” จัดทำขึ้นมาจากผลการวิจัย “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้นแบบจากบุกเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร”  ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (อพ.สธ-มทร.ล้านนา) เพื่อที่เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการระดับวิสาหกิจชุมชน SME หรือระดับอุตสาหกรรมในการผลิตและแปรรูปบุกซึ่งเป็นพืชทางเลือกที่มีศักยภาพในการปลูกเชิงการค้า ที่ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาสายพันธุ์บุกและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ของหัวบุกในชุมชนให้สูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากหัวบุกได้อย่างยั่งยืนต่อไป


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000019743

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.