**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

นักจัดการขยะชุมชน

นักจัดการขยะชุมชน
โดย มงคลกร ศรีวิชัย
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-861-6
ISBN 978-974-625-862-3 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือ “นักจัดการขยะชุมชน” เขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานด้านขยะมูลฝอยของผู้เขียนร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมถึงการร่วมทีมทำวิจัยทดลองหาเทคโนโลยีง่ายๆ นำมาประยุกต์ใช้กับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาขยะที่ไม่สามารถหาสถานที่กำจัดอย่างถูกวิธีได้ในพื้นที่ ผู้อ่านจะสามารถมองเห็นกกระบวนการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานความรู้ด้านการจัดการขยะ การนำข้อมูลปัญหาชุมชนสู่โจทย์วิจัย การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การจัดการขยะในครัวเรือน การจัดการขยะในกลุ่มเพื่อนบ้านรอบตัว การจัดการขยะในชุมชน รวมถึงการแปรรูปขยะให้อยู่ในรูปก้อนเชื้อเพลิงเพื่อป้อนเข้าสู่โรงไฟฟ้าและอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานทดแทนการมีบ่อฝังกลบหรือเตาเผาขยะในพื้นที่

#การกำจัดขยะ
#ขยะ
#การจัดการของเสีย
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #KBS

 


 

คำนำ

         หนังสือ “นักจัดการขยะชุมชน” เล่มนี้ ได้ถูกเขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานด้านขยะมูลฝอยของผม โดยเริ่มจากการทำงานร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย แก้ไขปัญหาขยะที่ไม่สามารถหาสถานที่กำจัดอย่างถูกวิธีได้ในพื้นที่ กระบวนการลดตั้งแต่ต้นทางจึงได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และอีกหลายๆหน่วยงาน ที่ให้โอกาสผมได้ร่วมงาน อีกทั้งนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่เป็นทีมงานวิจัย ทดลองหาเทคโนโลยีง่ายๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชุมชน

        นักจัดการขยะชุมชน เป็นคู่มือง่ายๆ ที่ทุกท่านเมื่ออ่านจบท่านจะสามารถมองเห็นกระบวนการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง แถมกลยุทธ์ที่จะชักชวนให้ทุกคนเข้ามาร่วมจัดการขยะ “มาเรียมจะไม่ตายเปล่า” ขยะในทะเลจะไม่เกิดขึ้น หากไม่เราไม่ทำให้เกิดขยะตั้งแต่ต้นทาง.... 

     ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นหนังสือเล่มเล็กที่คอยสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทุกคนลุกขึ้นมาเป็นนักจัดการมืออาชีพ ทำให้มีอยู่ในทุกภาคส่วน ตั้งแต่ครัวเรือน กลุ่ม ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคม มาเปลี่ยนโลก เปลี่ยนประเทศ เปลี่ยนสังคมให้น่าอยู่กันนะครับ


อาจารย์ ดร.มงคลกร ศรีวิชัยคลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000019741

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.