**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

การจัดทำรถกระทง มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนา

บทนำ

          จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการที่จะทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันดีงาม และในบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครอบคลุมในกลุ่มภาคเหนือทั้ง ๑๗ จังหวัด ซึ่งทั้งหมดต่างมีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ และนักปราชญ์ที่มีภูมิปัญญาอันเป็นที่ประจักษ์อยู่หลายคน ซึ่งนับวันก็มีอายุมากขาดขวัญและกำลังใจในการทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม

          นอกจากนี้องค์ความรู้ต่าง ๆ มักอยู่ตัวของผู้คนที่ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมจากความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ความรู้จากการสั่งสมประสบการณ์มาหลายปีหากความรู้เหล่านั้นไม่ได้รับการถ่ายทอดออกมาแล้ว ก็จะหายไปกับตัวของผู้ที่ทำงานนั้นเอง และความรู้ก็จะสูญหายไป ก็นับว่าเสียดายอย่างยิ่งหากจะเป็นอย่างนั้น ฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้จัดทำโครงการถอดองค์ความรู้จากตัวคนออกมา แยกตามสาขางานศิลป์ เพื่อที่จะให้องค์ความรู้นั้นสืบทอดเอาไว้ฝากไว้กับแผ่นดิน และลมหายใจของศิลปวัฒนธรรมจะมีผู้สืบทอดต่อไป ไม่เพียงเท่านั้นภูมิปัญญายังกระจายตัวอยู่ทั้งในกลุ่มนต่าง  ๆ ทั้งชาติพันธุ์ใหญ่น้อยในแผ่นดิน และความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างบ้านเมืองต่าง  ๆ ที่อยู่ในภูมิภาคใกล้เคียงที่มีความสัมพันธ์กันมาแต่เดิม

          จากในเทศกาลยี่เป็งที่ผ่านมา (ประจำปี ๒๕๖๐) ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการอันเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยได้ส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าประกวดในระดับจังหวัดกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทั้งนี้เพื่อเป็นการไปสู่จุดมุ่งหมายอันสำคัญกว่ารางวัลที่ได้รับ นั่นคือ การได้มาซึ่งองค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางศิลปวัฒนธรรมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการถอดองค์ความรู้จากกิจกรรม “การจัดทำรถกระทง มทร.ล้านนา” ประจำปี ๒๕๖๑ ให้อยู่ในรูปแบบของหนังสือและวิดีทัศน์ องค์ความรู้ ที่มีเนื้อหา สาระที่เป็นประโยชน์และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำไปศึกษาพัฒนาต่อยอด การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การจัดทำรถกระทงในประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

คณะผู้จัดทำคลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000003443

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.