**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

การค้า ออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน

การค้าออนไลน์ (E-Commerce) สำหรับชุมชน
โดย สุรีนาฏ มะโนลา
วาสนา ดวงคำ
พรพิพัฒน์ ทองปรอน
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-869-2
ISBN 978-974-625-870-8 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ ::
สรุปเนื้อหาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ร้านค้าออนไลน์ หลักการพิจารณาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ สินค้าที่จับต้องไม่ได้ และการเปิดร้านค้าออนไลน์ เรียบเรียงจากงานบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ในการส่งเสริมให้เกิดการค้าออนไลน์ระดับชุมชน เพื่อนำเสนอสินค้าและการบริการวิชาการของชุมชนในรูปแบบและเนื้อหาที่น่าสนใจ

#การตลาดอินเตอร์เน็ต
#การตลาดอินเทอร์เน็ต
#เครือข่ายสังคมออนไลน์ -- แง่เศรษฐกิจ
#พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
#การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
#การขาย #ร้านค้า #ร้านค้าออนไลน์
#การประกอบธุรกิจ – สินค้าออนไลน์
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #KBS

 


 

คำนำ

     หนังสือองค์ความรู้ เรื่อง การค้าออนไลน์สำหรับชุมชน (E-Commerce) ผู้จัดทำได้สรุปเนื้อหา เรียบเรียงจากงานบริการวิชาการสู่ชุมชน เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์ ให้แก่ร้านค้าชุมชนรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ในการส่งเสริมให้เกิดการค้าออนไลน์ระดับชุมชน เพื่อนำเสนอสินค้าและการบริการวิชาการของชุมชนในรูปแบบและเนื้อหาที่น่าสนใจ และได้รวบรวมเรื่องราวที่มีการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา เชื่อมโยงกระบวนการต่างๆ ของการค้าขายออนไลน์แบบครบวงจรรวมทั้งการผลักดันให้เกิดการจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชนสู่ตลาด
      ภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐาน “เมื่อเราได้เรียนรู้การค้าออนไลน์แล้ว จะรู้สึกได้ ว่าโลกภายนอกไม่ไกลจากเรา และเราสามารถใช้ช่องทางออนไลน์เข้าถึงทุกคนได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ” นับได้ว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลในระดับชุมชน เพื่อในไปสู่ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ก้าวนำไปสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สุรีนาฎ มะโนลา      
วาสนา ดวงคำ        
พรพิพัฒน์ ทองปรอน


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000019762

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.