**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โดย นพณัฐ วรรณภีร์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2562.
จำนวน 39 หน้า

ISBN 978-974-625-858-6
ISBN 978-974-625-857-9 (e-Book)

เกี่ยวกับหนังสือ ::
หนังสือองค์ความรู้เล่มนี้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กล่าวถึงการนำเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยี ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Technology : VR) ออกแบบสื่อแอนนิเมชั่นเป็นภาพจำลองสถานที่สำคัญให้มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงโดยใช้มุมมองผ่านตัวบุคคล ทำให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ด้วยตนเองผ่านบนหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และ การใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือความเป็นจริงแต่งเติม (Augmented Reality Technology : AR) มาสร้างแบบสื่อแอพพลิเคชั่นแบบ 3 มิติ จำลองโบราณสถานที่มีสภาพชำรุดเสียหายในรูปแบบที่สมบูรณ์ ซึ่งผู้เยี่ยมชมสามารถดูผ่านทางโมบายแอพพลิเคชั่นของตนเองได้ องค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการแก้ปัญหาด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานในสถานที่อื่นๆ ได้ต่อไป

#Virtual reality
#Augmented reality
#เทคโนโลยีเสมือนจริง
#การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
#การประมวลผลภาพ--เทคนิคดิจิทัล
#คอมพิวเตอร์กราฟิก--โปรแกรมคอมพิวเตอร์
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #KBS

 


 

คำนำ

   หนังสือองค์ความรู้ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้เขียนที่ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหางานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ของผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ซึ่งไม่สามารถเข้าชมได้อย่างสะดวก อีกทั้งผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ได้ ซึ่งในพิพิธภัณฑ์คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพเป็นเรือนไทย 2 ชั้น ทำให้ไม่สะดวกต่อการเดินขึ้นหรือการเข้าชมได้อย่างทั่วถึง อีกปัญหาที่ผู้เขียนได้ทำการพัฒนาด้านเทคโนโลยีได้แก่ ปัญหาการบูรณะโบราณสถานเก่าแก่ อนิมิสเจดีย์ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากการทรุดโทรมตามกาลเวลา ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการบูรณะ ด้วยงบประมาณที่สูง ทำให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมโบราณสถานไม่สามารถจินตนาการภาพในอดีตได้ และผู้ที่สนใจศึกษางานด้านพุทธศิลปกรรมของโบราณสถานดังกล่าวไม่สามารถเห็นภาพในอดีตที่มีความเหมาะสมได้ ดังนั้นหนังสือองค์ความรู้เล่มนี้ จะกล่าวถึงการนำเทคโนโลยี 2 เทคโนโลยีได้แก่ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality Technology : VR) และ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือความเป็นจริงแต่งเติม (Augmented Reality Technology : AR) ผ่านกระบวนการวัฎจักรการพัฒนาระบบงาน (System development Life Cycle : SDLC) เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการแก้ปัญหาด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานในสถานที่อื่นๆได้ต่อไป

นพณัฐ วรรณภีร์


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000022137

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.