**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

คู่มือ การจัดการ สวนลำไย

คู่มือการจัดการสวนลำไย การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพดีต้นทุนต่ำ
โดย ยุทธนา เขาสุเมรุ
ชิติ ศรีตนทิพย์
สันติ ช่างเจรจา
ภฤศพงศ์ เพชรบุล
รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 2559.
จำนวน 40 หน้า

ISBN 978-974-625-748-0

เกี่ยวกับหนังสือ ::
ชุดความรู้วิธีการปฏิบัติสำหรับกลุ่มผู้ผลิตลำไย เรียบเรียงความรู้และพัฒนามาจากชุดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไย ผลงานวิจัย บทเรียนจากเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ และผู้เชี่ยวชาญ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้เพื่อจับความรู้ (knowledge capture) การผลิตลำไย เป็นแนวทางในการผลิตลำไยคุณภาพดี ต้นทุนต่ำ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตลำไยที่ตรงกับความต้องการ

#ลำไย_การตลาด
#ผลไม้
#ลำไย
#ลำไย_โรคและศัตรูพืช
#ลำไย_การเก็บเกี่ยว
#ลำไย_การเก็บและรักษา
#ลำไย_การขยายพันธุ์
#ลำไย_ปุ๋ย #ลำไย_พันธุ์
#ลำไย_การตลาด
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา #KBS

 


 

คำนำ

          ประเทศไทย สามารถผลิตและส่งออกลำไยได้เป็นอันดับต้นของโลกมีคู่แข่งการค้าที่สำคัญ ได้แก่ จีนและเวียดนาม แต่ปัญหาหรือข้อจำกัดด้านการผลิตของประเทศคู่แข่งเหล่านี้ยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะปัจจัยสภาพอากาศที่หนาวเย็นมีผลกระทบต่อการเจริญและพัฒนาของผลลำไยซึ่งประเทศไทยยังมีความได้เปรียบของปัจจัยการผลิตหลายด้านที่เหมาะสมต่อความสามารถในการผลิตลำไยคุณภาพ ตลอดจนมีข้อมูลการวิจัยลำไยที่สามารถสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตลำไยให้มีคุณภาพ เช่น การจัดการดินและธาตุอาหาร การควบคุมการออกดอก การตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่ม เป็นต้น หนังสือคู่มือ การจัดการสวนลำไย การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไยคุณภาพดี ต้นทุนต่ำ ได้เรียบเรียงความรู้และพัฒนามาจากชุดเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตลำไย ผลงานวิจัย บทเรียนจากเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ และผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ การประยุกต์ใช้วิศวกรรมความรู้เพื่อจับความรู้ (knowledge capture) การผลิตลำไย เพื่อเป็นชุดความรู้วิธีการปฏิบัติสำหรับกลุ่มผู้ผลิตลำไยและต้องขอขอบพระคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้ส่งเสริมการทำกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตลำไยคุณภาพดี ต้นทุนต่ำ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตลำไยที่ตรงกับความต้องการ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือคู่มือ การจัการสวนลำไยฯ จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยในวงกว้างต่อไป

คณะผู้จัดทำ


คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000019756

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.