ติดต่อสอบถาม

กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์ 053266518 ต่อ 1032
โทรสาร  053266522

อีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com

กองบรรณาธิการ
นายภฤศพงศ์                      เพชรบุล            ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา       เขาสุเมรุ           รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร   ธารพรศรี          กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์               หอชัยรัตน์         กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร             ศรีประเสริฐ        กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์              จันทร์พรหม         กรรมการ
นายพิษณุ                          พรมพราย           กรรมการ
นายจักรินทร์                       ชื่นสมบัติ           กรรมการ
นางสาวทิน                         อ่อนนวล            กรรมการ
นางสาวรัตนาภรณ์                สารภี                กรรมการ
นางสาวอารีรัตน์                   พิมพ์นวน           กรรมการ
นายเจษฎา                         สุภาพรเหมินทร์    กรรมการ
นางสาวสุธาสินี                    ผู้อยู่สุข             กรรมการ
นางสาวหนึ่งฤทัย                 แสงใส              กรรมการ
นางสาวฉัตวณัฐ                  มโนพฤกษ์          กรรมการ
นายวีรวิทย์                        ณ วรรณมา         กรรมการ
นายนริศ                           กำแพงแก้ว        กรรมการและเลขานุการ
นางสาววราภรณ์                 ต้นใส               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ส่งแบบตอบรับ Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับหนังสือองค์ความรู้ เพื่อตีพิมพ์หนังสือองค์ความรู้และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs


หนังสือองค์ความรู้เล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-974-625-904-0 (Print)
ISBN 978-974-625-905-7 (e-book)

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000022129

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.