หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานด้านงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  2. เพื่อส่งเสริมการผลิตและตีพิมพ์ผลงานด้านการบริการวิชาการ
  3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ สร้างแรงจูง ในการเขียนผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

รูปแบบการจัดทำหนังสือองค์ความรู้ (เบื้องต้น)     

  1. เจ้าของผลงานต้องเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยให้ทำการแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการ ดังนี้
       1.1 ดาวน์โหลด : แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ คลิก
       1.2 ส่งแบบตอบรับผ่าน : ระบบส่งแบบตอบรับ คลิก 

  2. เรียบเรียง เขียนผลงานตาม เรื่องที่ได้ดำเนินการร้องขอ โดยมีเนื้อหา ประกอบไปด้วยเนื้อหาและรูปภาพประกอบจำนวนประมาณ 25 หน้ากระดาษ (A4) ต่อ 1 เรื่อง ประกอบไปด้วย เนื้อหา (แยกบทตามข้อมูลให้เหมาะสม อาทิ บทนำ บทที่1-x บทสรุป เป็นต้น) เอกสารอ้างอิง และประวัติคณะผู้เขียน (ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง การศึกษา สังกัด และอีเมล์ ติดต่อ) 

  3. แนบไฟล์รูปภาพประกอบเนื้อหา ภาพผู้เขียน (พร้อมประวัติ) ทั้งนี้ภาพควรเป็นภาพที่มีความละเอียด คุณภาพเหมาะสม โดยให้แนบมาในรูปแบบไฟล์บีบอัดข้อมูล (Zip) และส่งผ่านทางระบบ : ระบบส่งเอกสาร คลิก 

หรือส่งอีเมลล์ที่ rmutl.jrs@gmail.com  

การคืนผลงานและการเผยแพร่

  1. กองบรรณาธิการจะดำเนินการจัดส่งเอกสารรับรอง และส่งผลงานคืนในรูปแบบเล่มหนังสือแก่เจ้าของผลงานตามสังกัดของผู้เขียนที่ได้ทำการร้องขอ

  2. เจ้าของผลงาน หรือผู้สนใจสามารถติดตามหรืออ่านหนังสือองค์ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เมนู "คลังวารสาร" หรือสามารถร้องขอรูปเล่มได้ที่ กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด)

 

ส่งแบบตอบรับ Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับหนังสือองค์ความรู้ เพื่อตีพิมพ์หนังสือองค์ความรู้และจัดทำสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs


หนังสือองค์ความรู้เล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISBN 978-974-625-904-0 (Print)
ISBN 978-974-625-905-7 (e-book)

คลังหนังสือความรู้ : Knowledge bookstore

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs
จำนวนผู้เข้าชม : 0000022131

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.