**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มี.ค. 60)

บทบรรณาธิการ

          ก้าวเข้าสู่ปี 2560 อย่างเต็มรูปแบบแล้ว โดยในปีนี้ตรงกับปีนักษัตร “ปีไก่” หรือปีระกา ถ้าเป็นพยัญชนะ 44 ตัว ของอักษรไทย ก.ไก่ ก็เป็นเหมือนพยัญชนะตัวแรก ฉบับนี้ก็เลยขอเริ่มต้นพูดถึงจุดเริ่มต้นของ วิวัฒนาการของงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม ที่ได้น้อมนำเอากระบวนทัศน์การพัฒนาที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  15 ประการ มาเป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น บนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ก่อน แล้วจึงค่อยเสริม ค่อยสร้าง ความเจริญและเศรษฐกิจขั้นสูงต่อไป”

          พร้อมกันนี้ติดตามผลงาน “นักสืบฝุ่นละออง” รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช  อินต๊ะ นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่รางวัลพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2559 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ และเนื้อหาสาระที่น่าสนใจภายในเล่มอีกมากมายเช่นเคย

 

สวัสดีปีระกา...เบิกฟ้าใหม่

บรรณาธิการ


วารสารแก้วปัญญา : Journal of Kaewpanya

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/
จำนวนผู้เข้าชม : 0000024415

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.