**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ต.ค. – ธ.ค. 57)

บทบรรณาธิการ

ขณะที่โลกหมุน ทุกครั้งที่เข็มวินาทีกระดิก สิ่งต่าง ๆ ล้วนเปลี่ยนไปทีละเล็กน้อย สิ่งที่เราทำได้หาใช่การฝืนหยุดเวลาอยู่กับที่แต่หากเป็นการปรับตัว

          ปรับตัว แต่มิใช่เปลี่ยนตัวเอง นั่นจึงจะทำให้เราสามารถยืนอย่างมั่นคงได้บนความเปลี่ยนแปลง และจะทำเช่นนั้นได้ เราคงต้องรู้จักตัวเองเป็นอย่างดี...ทั้งตัวตน สังคมที่เราอยู่ในที่เราเหยียบยืน

          สิ่งนั้นแสดงออกมาผ่านผลงานของหนุ่มสาวกลุ่มบือเนอมูแห่งบ้านทุ่งหลวง ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศจากการพัฒนาข้าวท้องถิ่น ถือเป็นการปรับตัวให้เข้ากับตลาดปัจจุบันโดยที่ยังคงความเป็นตัวตนของชุมชนเอาไว้ สะท้อนการรู้จักตัวตนและชุมชนที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถสัมผัสเรื่องราวของพวกเขาได้เพียงพลิกหน้ากระดาษ

          ฉบับนี้ ผู้อ่านยังจะได้เรียนรู้แนวคิดที่หล่อเลี้ยงการทำงานในฐานะนักพัฒนาชุมชนของคุณอุดม มณีขัติย์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการจังหวัดโดยปัจจุบันเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

          จากนั้น ทำความรู้จักกับประเพณีลอยกระทงสายอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองตาก แล้วไปเที่ยวบ้านดินและศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเรื่องราวของงานวิจัยที่ไม่ได้จบอยู่แค่ในหน้ากระดาษ รวมถึงเรื่องราวของงานวิจัยที่ไม่ได้จบอยู่แค่ในกระดาษ ข่าวสารชาว มทร.ล้านนา และไขข้อสงสัยกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้งการเกษตร เทคโนโลยี การบริหารและการออกแบบในคอลัมน์คู่คิดมิตรชุมชนเช่นเคย

จนกว่าจะพบกันใหม่

บรรณาธิการ


วารสารแก้วปัญญา : Journal of Kaewpanya

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/
จำนวนผู้เข้าชม : 0000014090

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.