**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (พ.ค.– ส.ค. 64)
จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในตอนนี้ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในทุกวัน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ความหวังที่จะช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นคือวัคซีนเพราะการฉีดวัคซีนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและสามารถลดความรุนแรงของโรคได้ ซึ่งในประเทศไทยตอนนี้ก็กำลังรณรงค์และเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วที่สุด ซึ่งหลายๆท่านก็ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กัน ในวันนี้ ทางวารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา ปี 8 (ฉบับที่ 2 ปี 2564) เล่มนี้ จึงได้นำเสนอ บทความ เปิดมุมมองในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และรวมถึงชนิดวัคซีนต่างๆ และเชื้อของโรคโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ มีอะไรบ้าง อันตรายแค่ไหน? นอกจากนี้การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ส่งผลกระทบในความเป็นอยู่ทำให้เกิดความเคลียด เล่มนี้นำเสนอบทความ “เครียดได้ คลายเป็น ในยุคโควิด-19 ระบาด” เป็นบทความที่นำเสนอการลดความเคลียด ให้ลองผ่อนคลายจิตใจของตัวเองด้วยวิธีการทางจิตวิทยา และยังมีบทความที่น่าสนในบทความ ในฉบับนี้อีกมากมายให้สาระความรู้ เช่น เรื่องหน้ากากในช่วงโควิด-19 ระบาด : ชนิด การทดสอบ การใช้งาน และมาตรฐาน เรื่องการทำเจลล้างมือกลิ่นผลไม้ (Jell Fruit) เรื่องเข้าอินทขีล บ่ละรีตเสียหมอง บ่ละคลองเสียเปล่า อยากให้ติดตามอ่านกัน ส่วน คอลัมน์ “โครงการหลวงเพื่อชุมชน” นำเสนอในเรื่องโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์นมกระบือ ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการโดยสามารถนำกระดาษที่ผลิตจากลำต้นข้าวโพดไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกระดาษ โดยการออกแบบ และพัฒนาแปรรูปกระดาษเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำเป็นบรรจุภัณฑ์สาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมควายหรือน้ำนมแพะของโครงการหลวงแม่ทาเหนือ โดยสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ทำมือ เช่น หน้าปกสมุดทำมือ บรรจุภัณฑ์กระดาษสาหรับสบู่ก้อน สาหรับชุมชนนำไปจำหน่าย ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ สร้างอาชีพและรายได้เสริม จากอาชีพหลักที่ประกอบอาชีพทำนาและปลูกข้าวโพดได้อีกด้วย สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการวารสารแก้วปัญญาหวังว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นแหล่งหนึ่งที่สร้างขุมปัญญาด้านงานบริการวิชาการแก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย เพื่อการพัฒนาบริการวิชาการจากภาคการศึกษาสู่ภาคชุมชน สังคม ให้เกิดความยั่งยืน ต่อไปครับ…แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ

วารสารแก้วปัญญา : Journal of Kaewpanya

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/
จำนวนผู้เข้าชม : 0000015335

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.