**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (ก.ย.– ธ.ค. 62)

บทบรรณาธิการ:

เข้าช่วงฉบับท้ายปีกันอีกแล้วนะครับ สำหรับวารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา (ฉบับที่ 3 ปี 2562) เล่มนี้ ก็ยังคงมีเนื้อหาให้แก่ผู้อ่านได้รับทราบ ได้ความรู้ อย่างมากมายเช่นเคยครับ

โดยในวารสารแก้วปัญญาฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการอยากขอนำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้เห็นภาพโครงการบริการวิชาการในอีกรูปแบบหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยได้พยายามขับเคลื่อน และให้ความสำคัญในการดำเนินงานซึ่งเป็นโครงการที่เน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐบาล โดยมหาวิทยาลัย ที่พยายามส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้เข้าไปร่วมในกระบวนการพัฒนา ยกระดับศักยภาพภาคชุมชน สังคม ท้องถิ่นด้วยการเรียนรู้ พร้อมกับการทำงาน ปฏิบัติงานจริง ในพื้นที่ของชุมชน ซึ่งโครงการที่ว่าก็คือ “โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ซึ่งโครงการนี้ได้ถูกส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปีแล้ว โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสินร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยผลลัพธ์จากงานของโครงการนี้ ได้สร้างภาพประทับใจแก่ผู้ร่วมโครงการอย่างมากมายทั้งผู้ให้และผู้รับ ครับ…วารสารฉบับนี้ จงเป็นโอกาสดีอันที่ทางกองบรรณาธิการจำนำข้อมูลที่เป็นสาระ และผลลัพธ์จากการดำเนินงานดังกล่าว ที่ทุกภาคส่วนได้เข้าไปช่วยเหลือหลายๆชุมชน มานำเสนอให้ผู้อ่านได้รับสาระประโยชน์และความรู้พร้อมทั้งร่วมประทับใจไปด้วยกันถึง 7 ชุมชน มานำเสนอให้ผู้อ่านและนอกจากนี้ ยังคงมีบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามอีกเช่นเคย ไม่ว่าจะเป็น บทความในคอลัมน์เปิดมุมมอง ที่ท่านจะได้พบกับท่านอาจารย์อรุณี ยศบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของ มทร.ล้านนา ที่จะมาให้แนวคิด มุมมอง เกี่ยวกับการทำงานบริการวิชาการ และบทความในคอลัมน์ซะป๊ะสเปซ ที่จะพบสาระความรู้ ว่าด้วยเรื่อง การนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพด้วยเทคนิคอินโฟกราฟฟิก ซึ่งกำลังเป็นกระแสที่นิยมในยุคปัจจุบัน ครับ

สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการวารสารแก้วปัญญาหวังว่าวารสารฉบับนี้ จะเป็นแหล่งหนึ่งที่สร้างขุมปัญญาด้านงานบริการวิชาการแก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย เพื่อการพัฒนาบริการวิชาการจากภาคการศึกษาสู่ภาคชุมชน สังคม ให้เกิดความยั่งยืน ต่อไปครับ…แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ


วารสารแก้วปัญญา : Journal of Kaewpanya

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/
จำนวนผู้เข้าชม : 0000015338

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.