**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (พ.ค.– ส.ค. 62)
บทบรรณาธิการ

เผลอแปปเดียว…วารสารแก้วปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ของปี พ.ศ.2562 กันแล้วนะครับ วารสารแก้วปัญญาฉบับนี้ ถือได้ว่าเป็นฉบับพิเศษที่ทางกองบรรณาธิการอยากให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการนำเสนอแนวทางการบริการวิชาการ แก่ชุมชน โดยการให้คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ทำการรวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการจากงานวิจัย หรือจากการเรียนการสอน ที่ดำเนินการอยู่ในด้านที่ตัวเองและคณะทำงานถนัด มาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จนได้ซึ่งองค์ความรู้ที่ง่าย ที่สามารถนำ ไปถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในชุมชน สังคมในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อว่า “โครงการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์” วารสารแก้วปัญญาเล่มนี้ จึงนำ ข้อมูลการบริการวิชาการภายใต้โครงการดังกล่าว มาเล่าผ่านข้อมูลและภาพการทำ งาน แก่ผู้อ่านให้ได้รับรู้และเห็นภาพของความตั้งใจของมหาวิทยาลัย ต่อการบริการวิชาการ ที่พยายามจะผลักดันให้เกิดการนำ ความรู้ที่ได้จากงานต่างๆ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยมาทำการถ่ายทอดความรู้กลับคืนแก่ชุมชน สังคม ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นการนำพาซึ่งโอกาสในการสร้างความรู้ สู่การสร้างรายได้ ให้คนในชุมชน สังคม มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นต่อไป และนอกจากนี้ ผู้อ่านยังจะได้พบกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล ในคอลัมน์ เปิดมุมมอง ซึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานร่วมกับ มทร.ล้านนา มานานหลายปี ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ที่ได้สละเวลามาเล่าและให้ข้อคิดเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ เพื่อหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำ หรับผู้อ่านเพื่อการพัฒนางานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย สู่การพัฒนาชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งกองบรรณาธิการหวังว่า วารสารแก้วปัญญาเล่มนี้ จะเป็นประโยขน์ต่อผู้อ่านอย่างเช่นเคย ทั้งนี้เพื่อให้การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้น ให้เกิดการยกระดับความรู้ทางวิชาการแก่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นชุมชน สังคม ประเทศชาติ ให้เกิดการพัฒนายิ่งขึ้นต่อๆ ไปแล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า


วารสารแก้วปัญญา : Journal of Kaewpanya

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/
จำนวนผู้เข้าชม : 0000015334

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.