**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ม.ก.– เม.ย. 62)

บทบรรณาธิการ

      ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนาคน ผ่านการส่งเสริม การสร้างองค์ความรู้ เราจึง ได้เห็นยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วยการส่งเสริม องค์ความรู้ สู่ภาคประชาสังคม ในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลาย มากขึ้น เริ่มเห็นบทบาทของหน่วยงานภาคการศึกษาหรือภาควิชาการ ต่างๆ ที่เข้ามาดำเนินการ เชื่อมโยงองค์ความรู้สู่ภาคประชาสังคม ผ่านการวิจัย และการบริการวิชาการ

      วารสารแก้วปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถือเป็นสื่อกลางหนึ่ง ทึ่คณะทำงานได้พยายามสร้างขึ้นจนก้าวเข้าสู่ ปีที่ 6 ของการดำเนินการ เพื่อมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่ ในการเผย แพร่ผลงานวิชาการ หรือองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้การ ดำเนินงานจากกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับ ภาคประชาสังคมและเครือข่าย และมุ่งให้ผู้อ่านได้ความรู้ หรือได้เรียนรู้ ผ่านเนื้อหาของบทความในคอลัมน์ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งให้เป็นพื้นที่ สำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ การช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหา ของภาคประชาสังคมด้วยองค์ความรู้ของ มหาวิทยาลัย

      ดังเช่น เนื้อหาวารสารแก้วปัญญา ในเล่มนี้ ที่ยังคงอัดแน่น ไปด้วยเนื้อหาบทความต่างๆ ที่ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ต่อ การพัฒนาการทำงาน รวมถึงการเพิ่มทักษะความรู้ได้ อาทิ บทความ “แสงสว่างที่บ้านเลอะกรา” ในคอลัมน์ชุมชนเดินทาง ที่คณาจารย์ของ มหาวิทยาลัยได้มาเล่าถึงประสบการณ์ การเข้าไปพัฒนา ช่วยเหลือ ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล หรือ บทความในคอลัมน์เปิดมุมมอง ที่ได้อดีต กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ มาเล่าถึงประสบการณ์ และให้ข้อคิดถึงแนวทางการบริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม อีกทั้งใน คอลัมน์ The Researcher ที่ผู้อ่านจะได้แนวคิดจากนักวิจัยหลายท่าน ที่มาให้ข้อมูล เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาแนวคิดการทำงาน วิจัย ซึ่งล้วนแต่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านเพื่อการพัฒนาความรู้ทั้งสิ้น … แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าวารสารแก้วปัญญา : Journal of Kaewpanya

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/
จำนวนผู้เข้าชม : 0000015332

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.