**Computer กรุณาปิด Internet Download Manager แนะนำ Chrome , Internet Explorer 11 ขึ้นไป

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ก.ค. – ก.ย. 57)

บทบรรณาธิการ

เปิดม่านวารสารแก้วปัญญาฉบับปฐมฤกษ์ วารสารที่อัดแน่นไปด้วยข้อมูลข่าวสารด้านงานวิจัยและบริการวิชาการในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยความปลื้มปิติในการร่วมสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อันเกิดขึ้นได้จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมานี

พร้อมกันนั้นยังถือเป็นการต้อนรับอธิการบดีคนใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รศ.ดร.นำยุทธ  สงธนาพิทักษ์ เจ้าของนโยบายและวิสัยทัศน์ RMUTL 2020 ที่จะนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ระดับสากล โดยพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติบนฐานสร้างสรรค์ ด้านนวัตกรรม การวิจัย วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสู่สากล

สำหรับเล่มแรกนี้ได้รวบรวมข่าวสารเหตุการณ์งานวิจัยและบริการวิชการรอบรั้ว มทร.ล้ารนนา จากเขตพื้นที่ต่าง ๆ และงานวิจัยที่ไม่ได้อยู่แค่บนหิ้งอีกต่อไป แต่สามารถนำมาสร้างประโยชน์ได้จริงในคอลัมน์ “งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง”

จากการดำเนินงานมาหลายปี มีชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จมากมายในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชน แบบมีส่วนร่วม โดยคอลัมน์ “ชุมชนเดินทาง” จะรวบรวมเรื่องราวโดยย่อของชุมชนเหล่านั้น

นอกจากนี้ วารสารแก้วปัญญายังขออาสาพาเที่ยวในคอลัมน์ “ต่อนยอน ตะลอนทัวร์” โดยฉบับแรกนี้จะพาไปอิ่มตาอิ่มใจ และอิ่มท้องกันที่ร้าน “จันกะผัก” ในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ บนเส้นทางสู่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ต่อด้วยเรื่องราวน่ารู้ การรับมือแผ่นดินไหวในคอลัมน์ “ร้อยแปดพันเรื่อง” ปิดท้ายด้วยตัวอย่างคำถามน่าสนใจและคำตอบในการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพใน “คู่คิดมิตรชุมชน”

และในทุก ๆ 3 เดือนต่อจากนี้ ผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อหาดี ๆ ในวารสารแก้วปัญญาฉบับต่อไปได้ ซึ่งยังคงเต็มไปด้วยข่าวสารและเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง

 

ขอให้มีความสุขกับการอ่าน

บรรณาธิการ


วารสารแก้วปัญญา : Journal of Kaewpanya

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/
จำนวนผู้เข้าชม : 0000014089

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.