วารสารแก้วปัญญา

    เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดทำขึ้นในรูปแบบนิตยสารในลักษณะบทความที่อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน กิจกรรม แนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและบริการวิชาการ ของนักวิจัยและนักบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ให้เกิดการนำผลงานไปใช้ประโยชน์แก่สังคม ชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการ


รายละเอียด และประเภทของวารสารแก้วปัญญาในแต่ละคอลัมน์

   รอบรั้ว มทร.ล้านนา : การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านการบริการวิชาการ ที่เกิดขึ้น ภายใน มทร.ล้านนา

   เปิดมุมมอง : เผยแพร่ มุมมอง กรอบแนวคิด หรือทิศทางการบริหารงาน ของผู้บริหารหรือผู้ที่ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานของมทร.ล้านนา หรืองานที่สัมพันธ์กับการบริการวิชาการ

   เรื่องเล่าชาว (มทร.) ล้านนา : การเล่าเรื่องราว เหตุการณ์ ต่างๆ ในมุมมองของผู้ให้หรือผู้รับบริการ ที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากงานบริการวิชาการต่างๆ ของ มทร.ล้านนา

   งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง : การเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัยหรือ นักบริการวิชาการ ของ มทร.ล้านนา ที่ประสบความสำเร็จและสามารถนำไปสร้างประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมได้จริง

   The Researcher : การแนะนำอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากร มทร.ล้านนา ด้านการรับใช้สังคม เพื่อกระตุ้นการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

   บริการวิชาการ : การเผยแพร่ผลงานด้านการบริการวิชาการรับใช้สังคม หรือผลงานที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชน แบบมีส่วนร่วม ของ มทร.ล้านนา

   RMUTL Community Engagement : การแสดงพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน ภายใต้แนวคิดผู้ให้บริการทางวิชาการ ผู้รับบริการทางวิชาการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการ เพื่อสร้าง ความผูกผัน ในการแก้ปัญหาในรูปแบบ ร่วมคิดร่วมทำแบบพันธกิจและหุ้นส่วน(Parnership) อย่างแท้จริง

   ชุมชนเดินทาง : การเล่าเรื่องราวการลงพื้นที่ทำกิจกรรมบริการวิชาการ ของอาจารย์ นักวิจัย มทร.ล้านนา อาทิ การเล่ามุมมองการเดินทาง ภาพรวมของสถานที่ที่ทำกิจกรรม หรือ บรรยากาศ ความรู้สึก หรือสถานที่ประทับใจ เป็นต้น

   KM (Knowledge Management) : การอธิบายความรู้เรื่องเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในองค์กร กิจกรรมการจัดการความรู้ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน

   ซะป๊ะ สเปซ : การเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในเหตุการณ์ปัจจุบัน อาทิ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฏหมาย หรือการแนะนำแหล่งท่องเที่ยว / ร้านอาหาร / แหล่งขายของ / สถานที่ถ่ายรูป เช็คอินเด่น ในพื้นที่ 6 จังหวัด ตามบริบทของ มทร.ล้านนา เป็นต้น

   คู่คิดมิตรชุมชน : การแสดงข้อมูลถาม-ตอบ โดยคำถามมาจากข้อสงสัย หรือเป็นประเด็นปัญหาสำคัญ ที่ต้องการคำตอบจากชุมชน ผ่านทางหน่วยงานคลินิคเทคโนโลยี มทร.ล้านนา หรือการลงพื้นที่บริการวิชาการของ อาจารย์ นักวิจัย นักบริการวิชาการ และบริการคำตอบโดยอาจารย์ หรือนักวิชาการ มทร.ล้านนา ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ

   ของมันต้องโชว์ : การเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม ของนักวิจัย นักบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ในรูปแบบการอธิบายแบบสั้นๆ กระชับ พร้อมภาพประกอบในรูปแบบการวาดรูป โดยใช้เทคนิคสีน้ำ

   ของมันต้องแชร์ : การเผยแพร่รูปภาพการทำงาน ภาพประทับใจ ภาพรับรางวัล ของนักวิจัย นักบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ในการลงพื้นที่ทํางานวิจัยหรืองานบริการวิชาการแก่ชุมชน

ส่งเอกสาร Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา” เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์วารสารแก้วปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารแก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew


วารสารแก้วปัญญาเล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

วารสารแก้วปัญญา : Journal of Kaewpanya

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/
จำนวนผู้เข้าชม : 0000024408

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.