โครงการผลิตสื่อองค์ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดาวน์โหลดผังภาพ

หลักการและเหตุผล

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน” อีกทั้งเป็นสถาบันการศึกษา ด้านวิชาการที่มุ่งเน้น ส่งเสริมบุคลากร ให้เกิดการบูรณาการการสร้างความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัย งานบริการวิชาการสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณชน ในรูปแบบงานวิชาการต่างๆ เพื่อก่อเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สำคัญต่อการพัฒนา ชุมชน สังคม ประเทศชาติ นั้น

     กลไกสำคัญของการส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิชาการ หรือแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ดี คือการสร้างช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย ให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย หรือนักบริการวิชาการ ต่างๆ ด้วยว่า การเผยแพร่ผลงานเป็นสิ่งที่นักวิชาการ นักวิจัย นักบริการวิชาการทุกคนต้องถือปฏิบัติ เพื่อที่จะทำให้ทราบว่า งานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ ที่นักวิชาการ นักวิจัย และนักบริการวิชาการได้ดำเนินการไปแล้วนั้น มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด

     สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีภารกิจหลักคือการสนับสนุนและส่งเสริมงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมประสานองค์ความรู้ในภาควิชาการสู่การปฏิบัติได้จริง โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บและ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สะท้อนองค์ความรู้เข้าสู่การแก้ไขปัญหาโดยวิชาการ รวมถึงการสังเคราะห์ความรู้ สร้างโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ของภาคประชาชนต่อมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ

     ดังนั้น โครงการ “ผลิตสื่อองค์ความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” จึงเป็นโครงการเพื่อการส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลงานด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมประเทศชาติ เพิ่มมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการพัฒนางานบริการวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ สำหรับการสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมพัฒนา สร้างบรรยากาศการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้ได้ซึ่งสื่อองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้สนใจ ทั้งในภาคประชาชน และภาควิชาการ เพื่อก่อเกิดการพัฒนาแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ด้วยงานวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ เป็นรูปธรรม อย่างแท้จริงต่อไป

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานด้านงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  2. เพื่อส่งเสริมการผลิตและตีพิมพ์ผลงานด้านการบริการวิชาการ
  3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะ สร้างแรงจูง ในการเขียนผลงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
  4. เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการ และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

ดาวน์โหลดผังภาพ

ส่งเอกสาร Click!

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์

        กองบรรณาธิการ “วารสารแก้วปัญญา มทร.ล้านนา” เปิดรับบทความ เพื่อตีพิมพ์วารสารแก้วปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารแก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew


วารสารแก้วปัญญาเล่มล่าสุด!!

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

วารสารแก้วปัญญา : Journal of Kaewpanya

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kaew/
จำนวนผู้เข้าชม : 0000024412

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.