วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 2การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สบู่สับปะรดกลุ่มOTOP สตรีบ้านบึง จังหวัดราชบุรี
(The Development of Packaging Package of Pineapple Soap in Ban Bueng Women OTOP Group, Ratchaburi Province)
ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ ,พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ ,แก้วตา ผิวพรรณ ,ทิวากร เหล่าลือชา ,วศิน พรหมพิทักษ์กุล ,

การพัฒนากระบวนการผลิตผักของหมู่บ้านใหม่นาแขม ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนแบบมีส่วนร่วม
(Process Development of the Vegetable Production at Baan Mai Nakham Village Under the Improving Quality of Life Project.)
พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง ,ชิติ ศรีตนทิพย์ ,ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ ,นภา ขันสุภา ,พิทักษ์ พุทธวรชัย ,ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ ,สุภาวดี แช่ม ,ยุทธนา  เขาสุเมรุ ,
วารสารวิชาการรับใช้สังคม : Journal of Socially Engaged Scholarship

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses
จำนวนผู้เข้าชม : 0000046168
เพิ่มเพื่อน

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.