วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1การยกระดับผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรพูลคาวสู่สินค้า OTOP
(Enhancement the Product of a Houttuynia Cordata tea herbs for OTOP)
ชไมพร รัตนเจริญชัย ,กรวิภา ไชยวงศ์ ,ณิชพันธ์ ปิตินิยมโรจน์ ,วริยา ยอดปั๋น ,ภาพิมล บัวใจ ,การพัฒนาเครื่องช่วยฝึกนั่ง-ยืน สำหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการ
(Development of Sit to Stand Equipment for a Children with Cerebral Palsy)
ธวัชชัย อุ่นใจจม ,กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข ,จิระวัฒน์ ขันติธรางกูร ,


วารสารวิชาการรับใช้สังคม : Journal of Socially Engaged Scholarship

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses
จำนวนผู้เข้าชม : 0000046176
เพิ่มเพื่อน

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.