วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

-
(Guidelines for the Sustainability of Community Energy Management under the Sufficiency Economy Philosophy)
Piyaphong Yongphet ,Dongdao Wang ,Chanez Maouche ,Grace Mulindwa Bahizire ,Panisa Ondokmaib ,Wonradet Dutsadeesong ,


กระบวนการพัฒนาโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในค่ายบูรณการสะเต็มศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
(High School Development Project Process in Integrated STEM Education Camp with Local Wisdom, Upper Northern Provinces Group )
ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ,วิสูตร อาสนวิจิตร ,พันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ ,จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ,ฉัตรชัย เลาวกุล ,สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ ,

วารสารวิชาการรับใช้สังคม : Journal of Socially Engaged Scholarship

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses
จำนวนผู้เข้าชม : 0000046172
เพิ่มเพื่อน

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.