คู่มือวารสารวิชาการรับใช้สังคม

         คู่มือการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และแนะนำขั้นตอน แนวทาง การเตรียม ความพร้อมสำหรับนักวิจัย นักบริการวิชาการ ในการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย แนวคิดและหลักการของ วารสารฯ รูปแบบและแนวทางการเขียนบทความและตัวอย่างบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ คู่มือประกอบการส่ง บทความวารสารฯ ผ่านทางระบบเว็บไซต์ และความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเพื่อสังคม ซึ่งผู้จัดทำหวังว่าคู่มือเล่มนี้ คงเป็นประโยชน์ต่อ นักวิจัย นักบริการวิชาการ ผู้อ่านหรือผู้สนใจ ที่ต้องการ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ไม่มากก็น้อย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินวิจัย การบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ต่อการพัฒนางาน วิชาการเพื่อชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


คณะผู้จัดทำ


วารสารวิชาการรับใช้สังคม : Journal of Socially Engaged Scholarship

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses
จำนวนผู้เข้าชม : 0000065207
เพิ่มเพื่อน

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.