วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 4 ฉบับที่ 1


แผนการพัฒนาชุมชนหมู่บ้านพันนาใต้แบบมีส่วนร่วม
(Panna-Tai village Participation Development plan )
เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา ,กรรณิการ์ สมบุญ ,สุดารัตน์ สกุลคู ,ศิริพร สารคล่อง ,ราตรี พระนคร ,สุเธียร นามวงศ์ ,ไกรสิทธิ์  วสุเพ็ญ ,พัชรี ครองกิจศิริ ,ชลีนุช คนซื่อ ,


การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ “คงคุณ”
(Organic Rice Product andBranding “Khong Khung”)
ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง ,พรทิพย์ รอดพ้น ,สิริภัค ฤทธิ์น้ำคำ ,เพลงพิณ เพียรภูมิพงศ์ ,อนิวรรต หาสุข ,จิรายุส วรรัตน์โภคา ,น้ำฝน สามสาลี ,ชมภูนุช ฆ้องลา ,สุมาลี มุสิกา ,
วารสารวิชาการรับใช้สังคม : Journal of Socially Engaged Scholarship

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses
จำนวนผู้เข้าชม : 0000046185
เพิ่มเพื่อน

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.