วารสารวิชาการรับใช้สังคม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1


การออกแบบและสร้างระบบจ่ายน้าหยดอัตโนมัติส้าหรับสวนสมุนไพร จากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อชุมชน
(Design and Realization of the Automatic Drip Irrigation System for an Herb Garden from Photovoltaic system to Communities)
พิเชษฐ พลาดสุ ,พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร ,พลรบ พิทักษะ ,สันติ สัญชาติ ,นภัทร วัจนเทพินทร์ ,ไพบูลย์ เกียรติสุขคณาธร ,ทินกร เขียวรี ,

วารสารวิชาการรับใช้สังคม : Journal of Socially Engaged Scholarship

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses
จำนวนผู้เข้าชม : 0000046177
เพิ่มเพื่อน

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.