ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา

เอกสารประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

 -รายละเอียดโครงการ-

กำหนดการ

วันศุกร์ที่  19  กรกฎาคม  2562

ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน และรับเอกสาร

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 

กล่าวรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โดย ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.

      บรรยาย เรื่อง “การออกแบบงานวิชาการรับใช้สังคม”

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม”

โดย ผศ.ดร.รวิภา  ยงประยูร 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

บรรยาย เรื่อง .“เทคนิคการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม” (ต่อ)

โดย ผศ.ดร.รวิภา  ยงประยูร 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

บรรยาย เรื่อง “มุมมองของผู้ประเมิน (Peer Review) สำหรับการประเมินบทความวิชาการ”

โดย รศ.ดร.พานิช  อินต๊ะ

๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การทำงานรับใช้สังคม”

โดย  ผศ.สันติ  ช่างเจรจา

๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารเย็น

๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น.

ระบบส่งบทความวารสารวิชาการรับใช้สังคมออนไลน์ มทร.ล้านนา (JSES RMUTL Online Submission)

โดย ผศ.ยุทธนา  เขาสุเมรุ และคณะ

๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการและปิดการประชุม

 

 

หมายเหตุ   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๐๐น. และ ๑๔.๓๐ น.

**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (Update: 25 มิถุนายน 62)


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม
 
ระบบส่งหนังสือนำ เอกสาร Click! ระบบส่งบทความออนไลน์ Click! วารสารออนไลน์ Click!วิดีทัศน์การเข้าใช้งานระบบส่งบทความฯ Click!

คู่มือการเตรียมบทความ

เอกสารดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์

     กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา” เปิดรับส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses


วารสารเล่มล่าสุด !! [2562]

เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)วารสารวิชาการรับใช้สังคม : Journal of Socially Engaged Scholarship

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses
จำนวนผู้เข้าชม : 0000014639
เพิ่มเพื่อน

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.