ติดต่อสอบถาม

กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์ 053266518 ต่อ 1032
โทรสาร   053266522

อีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com

ที่ปรึกษา
อธิการบดี                                               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการดำเนินงาน
นายภฤศพงศ์                      เพชรบุล           ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา       เขาสุเมรุ          รองประธาน
รองศาสตราจารย์ชิติ             ศรีตนทิพย์         กรรมการ
รองศาสตราจารย์พานิช          อินต๊ะ              กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร   ธารพรศรี         กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร      อ่อนหวาน         กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์     วรพจน์พรชัย     กรรมการ
นายนริศ                           กำแพงแก้ว        กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา       เขาสุเมรุ           ประธานกรรมการ
นายนริศ                            กำแพงแก้ว        รองประธาน
ว่าที่ร้อยตรีรัชต์พงษ์               หอชัยรัตน์         กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีเกรียงไกร             ศรีประเสริฐ        กรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์              จันทร์พรหม         กรรมการ
นายพิษณุ                          พรมพราย           กรรมการ
นายจักรินทร์                       ชื่นสมบัติ           กรรมการ
นางสาวทิน                         อ่อนนวล            กรรมการ
นางสาวรัตนาภรณ์                สารภี                กรรมการ
นางสาวอารีรัตน์                   พิมพ์นวน           กรรมการ
นายเจษฎา                         สุภาพรเหมินทร์    กรรมการ
นางสาวสุธาสินี                    ผู้อยู่สุข             กรรมการ
นางสาวหนึ่งฤทัย                 แสงใส              กรรมการ
นางสาวฉัตวณัฐ                  มโนพฤกษ์          กรรมการ
นายวีรวิทย์                        ณ วรรณมา        กรรมการ
นางสาววราภรณ์                 ต้นใส               กรรมการและเลขานุการ

ระบบส่งหนังสือนำ เอกสาร Click! ระบบส่งบทความออนไลน์ Click! ระบบวารสารออนไลน์ Click!

คู่มือการเตรียมบทความ

เอกสารดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์

     กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา” เปิดรับส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses


วารสารเล่มล่าสุด !! [2563]
เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) โดยจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567)วารสารวิชาการรับใช้สังคม : Journal of Socially Engaged Scholarship

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses
จำนวนผู้เข้าชม : 0000046170
เพิ่มเพื่อน

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.