เกี่ยวกับเรา

       วารสารวิชาการรับใช้สังคม เป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์             มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศาสตราจารย์ ดร.จักรี เส้นทอง                           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล                     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ                 สถาบันสมองของชาติ
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ           มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัสตะกุล                มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร                   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์รุ่งนภา ช่างเจรจา                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
รองศาสตราจารย์ สุทัศน์ จุลศรีไกวัล                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร             มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพรรณ พรมศิริ                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ                   มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์ ชมสุวรรณ             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสิทธิ์ วสุเพ็ญ                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร อ่อนหวาน                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เขาสุเมรุ                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ ช่างเจรจา                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ดร.สมคิด แก้วทิพย์                                         มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ระบบส่งหนังสือนำ เอกสาร Click! ระบบส่งบทความออนไลน์ Click! ระบบวารสารออนไลน์ Click!

คู่มือการเตรียมบทความ

เอกสารดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์

     กองบรรณาธิการ “วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา” เปิดรับส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

กองบรรณาธิการวารสารวิชาการรับใช้สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
98 ม.8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032
อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses


วารสารเล่มล่าสุด !! [2563]
เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร
ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) โดยจัดให้อยู่ในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 (จนถึง 31 ธันวาคม 2567)วารสารวิชาการรับใช้สังคม : Journal of Socially Engaged Scholarship

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร. 053-266516 ต่อ 1032 หรือ ส่งทางอีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com เว็บไซต์ http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/jses
จำนวนผู้เข้าชม : 0000046175
เพิ่มเพื่อน

© Copyright 2018 CTTC - All rights reserved.