...
ยินดีต้อนรับ
ระบบผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือบริการ

สำหรับงานบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย

DATA Center Expertise information and service tools for academic services.
RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY LANNA


จำนวนผู้เข้าร่วม

5690

จำนวนการดู

5126

จำนวนงานวิจัยภายใน/นอก

1066 / 0

จำนวนบทความภายใน/นอก

508 / 2


...

ประวัติส่วนบุคคล และความเชี่ยวชาญ

แสดงข้อมูล ประวัติบุคลากร ได้แก่ การศึกษา,ตำแหน่งทางวิชากร,เขตพื้นที่หน่วยงาน,หนังสือบทความตีพิมพ์,ผลงานวิจัยและความเชี่ยวชาญ เป็นต้น
พร้อมแสดงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ให้บริการในเรื่องต่างๆ

...

ติดต่อสอบถามและประวัติการถามตอบ

คนภายนอกสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามบุคลากรได้โดยผ่านระบบและคำถามจะถูกบันทึกสามารถกลับไปดูในประวัติถามตอบได้

...

ค้นหาเครื่องมือผู้ให้บริการ

ระบบสามารถค้นหาเครื่องมือ อุุปกรณ์ รวมไปถึงศูนย์ที่ให้บริการองค์ความรู้ ผ่านตัวระบบ GIS แสดงณจุดที่เครื่องมือปรากฏ พร้อมแสดงรายละเอียดรายชื่อผู้ที่จะติดต่อได้รวมไปถึงแสดง QR code ให้สแกนไปหยังตำแหน่งที่ระบุไว้ได้ทันที

2020 ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (CTTC RMUTL)