:: ข้อมูลส่วนตัว ::
นางสาว จิรฉัตร จันทร์แจ่ม


เบอร์โทรติดต่อ :  
089-560-**** 089-560-7009
,   
089-560-**** 089-560-7009

E-mail :  
*****yod@gmail.com kwan7yod@gmail.com


:: วุฒิการศึกษา ::
:: ตำแหน่งงานปัจจุบัน ::
วันที่เข้าทำงาน
ประเภทงาน สายสนับสนุน
ตำแหน่งงาน ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ
ประเภทบุคลากร พนักงานตามพันธกิจ
:: ประวัติการทำงาน ::
:: เขตพื้นที่/หน่วยงาน/สังกัด ::
เขตพื้นที่ มทร.ล้านนา
หน่วยงาน
สังกัด
สาขา
กองหน่วยงาน
:: หนังสือ/วารสาร/บทความ ::
:: ผลงานวิจัย ::
:: เครื่องมือและอุปกรณ์การให้บริการ ::
2020 ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (CTTC RMUTL)