ติดต่อสอบถาม
"ระบบฐานข้อมูลผู้เชียวชาญ"
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์ 053266518 ต่อ 1031
โทรสาร 053266522
อีเมล์ rmutl.jrs@gmail.com

2020 ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (CTTC RMUTL)