ค้นหาเครื่องมือผู้ให้บริการ

รายการ
นริศ กำแพงแก้ว/ใช้งาน : 0
QRcode
ศูนย์บริการความรู้เทคโนโลยี

ให้บริการแนะนำด้านเทคโนโลยี

วีรวิทย์ ณ วรรณมา/ใช้งาน : 0
QRcode
ห้องประชุมกาศลอง

ห้องประชุม ขนาดใหญ่ จุคน 50-100 ท่าน

2020 จัดการเครื่องมืออุปกรณ์ให้บริการ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (CTTC RMUTL)