เสวนา Show & Share เรื่อง “เซรามิกกับโลกปัจจุบัน เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ”

โดย นายอนุพงษ์ สิงห์ทอง ,นางสาวยิ่งลักษณ์ เส็งขำ


หลักสูตรอบรม เรื่อง “การเพ้นท์สีตุ๊กตาเซรามิก”

โดย นางสาวสุธิสา ชัยยา ,นางสาวยิ่งลักษณ์ เส็งขำ


เสวนา Show & Share เรื่อง “ภูมิปัญญาล้านนากับการสืบสานสู่คนรุ่นใหม่”

โดย นายธนิตพงศ์ พุทธวงศ์ ,นายเสถียร ณ วงศ์รักษ์


เสวนา Show & Share เรื่อง “การปลูกพืชไร้ดิน ไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) แบบต้นทุนต่ำ”

โดย รศ.ดร.ซิติ ศรีตนทิพย์


หลักสูตรอบรม เรื่อง “การทำใบชาผักเชียงดา”

โดย ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์, ผศ.นภา ขันสุภา, อาจารย์พิทักษ์ พุทธวรชัย


เสวนา Show & Share เรื่อง “ปลูกผักเชียงดาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและได้กำไร”

โดย นางสาวพิกุล อินทะนะ, นางศิริน ธรรมวันตา


หลักสูตรอบรม เรื่อง “การสาธิตผ้ามัดย้อม”

โดย ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค, ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย


หลักสูตรอบรม เรื่อง “การสาธิตการทำครีมทาผิว”

โดย ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร, นางสาวสุพัชญา แถมเงิน


หลักสูตรอบรม เรื่อง “การสาธิตการทำสบู่ก้อนกลีเซอรีน”

โดย ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร, นางสาวณัฐ์ธมญ คิดชัย


เสวนา Show & Share เรื่อง “เด็กไทยในยุค 4.0” และ “สุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่น 4.0. กับการรับมือโรคเครียด โรคซึมเศร้า”

โดย อาจารย์ ยุรธร จีนา, นางสาวนิลุบล สุขวณิช นักจิตวิทยา