โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลำดับ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

(ชุมชน/ท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ/ SMEs/ Start up)

จำนวนคนที่จะจ้าง (คน)

1

ชุมชนบ้านห้วยบ่อทอง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

54 คน

2

ชุมชนบ้านม่วงเขียว ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

3

ชุมชนบ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

4

บ้านแม่แวน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

5

หมู่บ้านโหล่งปง ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

6

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

7

ชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

8

กลุ่มโฮมเสตย์หมู่บ้านป่างิ้ว  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่

9

กลุ่มแกนนำผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่

10

หมู่บ้านเมืองอาง  ตำบลบ้านหลวง           อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

11

หมู่บ้านดอนเปา  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

12

หมู่บ้านโป่งกุ่ม  ตำบลป่าเมี่ยง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

13

วิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและผักตามฤดูกาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

14

บ้านเชิงดอย ตำบลสบเตี้ยะ  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่

15

กลุ่มอาชีพบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

16

ศูนย์การเรียนรู้น้ำดื่มเพื่อการศึกษา ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

17

ชุมชนบ้านป่าป้อง ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

18

ชุมชนม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

19

ชุมชนบ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

20

ชุมชนบ้านแม่หลอด ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

21

ชุมชนบ้านทุ่งหลวง ตำบลแม่ริม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

22

วิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เชียงราย

12 คน

23

บ้านดงเจริญ ตำบลหัวงัม  อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

24

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านแม่อ้อใน  ตำบลแม่อ้อ  อำเภอพาน  จังหวัดเชียงราย

25

ชุมชนทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

26

ชุมชนบ้านห้วยโป่ง ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

27

ชุมชนบ้านห้วยน้ำริน ตำบลเจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

28

บ้านยอด หมู่ที่ 2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

น่าน

4 คน

29

บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

30

บ้านห้วยหลวงพัฒนา ตำบล เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำปาง

8 คน

31

กลุ่มฮักน้ำจาง หมู่บ้านนากว้าว(กิ่ว) ปีที่ 3 หมู่ 4 ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

32

ชุมชนบ้านเสด็จ  อำเภอพิชัย  จังหวัดลำปาง

33

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดบ้านสา  ตำบลบ้านสา  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง

34

ชุมชนกลุ่มกาละแมแม่ทองใบ สันดอนรอม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ลำพูน

6 คน

35

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านห้วยกานเบเกอรี่ บ้านห้วยกาน ตำบลบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน

36

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

37

กรณีหมู่บ้านสามหลัง หมู่ที่ 5 ตำบลแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย

2 คน

38

ชุมชนบ้านคลองปู ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

39

หมู่บ้านหินโค้ว ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ตาก

10 คน

40

ชาวบ้านบ้านปูเต้อ หมู่ 4 ตำบลแม่กุ  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

41

บ้านสันป่าไร่  ตำบลพระธาตุ  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

42

ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดตาก

43

ชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดตาก

44

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก

45

ชุมชนบ้านรักไทย หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก

4 คน

46

กลุ่มคนรักษ์ควาย บ้านหนองกรด ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

47

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กรมวิทยาศาสตร์บริการ)

เชียงใหม่ 6 คน
รวม 106 อัตรา
2020 ระบบสมัครงานออนไลน์ โครงการ อว.สร้างงานเฟส 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)