โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

      กำหนดการ

1. สมัครออนไลน์ ( 17-24 มิย.63 )

2. ประกาศผล ( 26 มิย.63 )

3. สัมภาษณ์งาน ( 29 มิ.ย.63 )

- ให้ติดต่อผู้ประสานงานเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามเขตพื้นที่

พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : อาคารสถาบันถ่ายเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ติดต่อสอบถาม
ผู้ประสานงาน : ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร  ศรีประเสริฐ เบอร์โทรติดต่อ 065-603 9343

พื้นที่ จังหวัดลำพูน
สถานที่สอบสัมภาษณ์ : สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ Zoom หรือ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด
ติดต่อสอบถาม
ผู้ประสานงาน : ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร  ศรีประเสริฐ เบอร์โทรติดต่อ 065-603 9343

พื้นที่ จังหวัดเชียงราย
สถานที่สอบสัมภาษณ์ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
ติดต่อสอบถาม
ผู้ประสานงาน : นางวรินยา อุโมงค์ เบอร์โทรติดต่อ 095-6743838

พื้นที่ จังหวัดน่าน
สถานที่สอบสัมภาษณ์ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
59 หมู่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
ติดต่อสอบถาม
ผู้ประสานงาน : นางสาวสุภัควดี พิมพ์มาส เบอร์โทรติดต่อ 080-0568499

พื้นที่ จังหวัดลำปาง
สถานที่สอบสัมภาษณ์ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
200 หมู่ 17 ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 หรือ สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
ติดต่อสอบถาม
ผู้ประสานงาน : น.ส.สุนิสา  ติ๊บคำ เบอร์โทรติดต่อ 086-6564174

พื้นที่ จังหวัดตาก
สถานที่สอบสัมภาษณ์ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
41/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
ติดต่อสอบถาม
ผู้ประสานงาน : นางเกศสุดา อั๋งสกุล เบอร์โทรติดต่อ 086-9018290

พื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่สอบสัมภาษณ์ :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
52 หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถาม
ผู้ประสานงาน : น.ส.รัชนีกร แรงขิง เบอร์โทรติดต่อ 086-7965642

พื้นที่ จังหวัดสุโขทัย
สถานที่สอบสัมภาษณ์ :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง
202 หมู่ 17 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
ติดต่อสอบถาม
ผู้ประสานงาน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์  เบอร์โทรติดต่อ 081-8855147

- การสัมภาษณ์งาน ตามพื้นที่กำหนดใน วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. เท่านั้น ถ้าเกินเวลากำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้ารับสัมภาษณ์
- เอกสารที่ต้องเตรียมในการสอบสัมภาษณ์ Resume, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา


4. ประกาศผลสัมภาษณ์ ผ่านทางเว็บไซต์

5. ปฐิมนิทศ และทำสัญญาจ้างงาน สถานที่ (มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด / มทร.ล้านนา เชียงราย /มทร.ล้านนา น่าน / มทร.ล้านนา ลำปาง / มทร.ล้านนา ตาก / มทร.ล้านนา พิษณุโลก)

2020 ระบบสมัครงานออนไลน์ โครงการ อว.สร้างงานเฟส 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)