โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หลักเกณฑ์การรับสมัคร
1. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
2. มีสัญชาติไทยที่มีภูมิลำเนาตามพื้นที่ดำเนินการ
(จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน น่าน ตาก พิษณุโลก สุโขทัย)
3. จบการศึกษาในระดับ ปวช.(ขึ้นไป) ทุกสาขา
4. มีอายุตั้งแต่ 20 ปีแต่ไม่เกิน 50 ปี
5. ไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท หรือมาตรการอื่น ๆ จากรัฐบาล


เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัคร

1. Resume

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. วุฒิการศึกษา

 

2020 ระบบสมัครงานออนไลน์ โครงการ อว.สร้างงานเฟส 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)