โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ดำเนินการโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามมติณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ที่ว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19 และเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับกำลังแรงงานสมัยใหม่ และส่งเสริมการพัฒนาทักษะในการทำงานในด้านต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน เช่น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาชุมชน การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม การสำรวจและจัดทำข้อมูล การจัดทำแผนที่ป่าชุมชน การพัฒนาอาหารนวัตกรรม เป็นต้น

    ประกอบกับในสถานการณ์ปัจจุบัน อันเนื่องมากจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19) และภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อประชาชน ที่มีอัตราการว่างงานสูงขึ้น มีปัญหาในด้านเศรษฐกิจและสังคงมากขึ้น เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาดังกล่าว ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ต่อยอดและขยายขนาด (Scale up) ภารกิจการทำงานในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการทำการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนที่สถาบันอุดมศึกษาได้ดำเนินการหรือมีเครือข่ายอยู่แล้ว ด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ 3 ด้านที่สำคัญต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

  • เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นจำนวนมากและกระจายอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศ
  • เกิดการพัฒนาประชาชน หรือแรงงานที่เข้าร่วมโครงการในทักษะใหม่ ๆ ทางด้านวิชาการและองค์ความรู้ที่สร้างความชำนาญเฉพาะด้านมากขึ้น
  • ท้องถิ่นหรือชุมชนที่สถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมดำเนินงาน จะได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาของท้องถิ่นและชุมชน
2020 ระบบสมัครงานออนไลน์ โครงการ อว.สร้างงานเฟส 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)