Credit Bank For All ธนาคารอาชีพเพื่อปวงชน การศึกษานำคนสู่อาชีพ

หลักสูตรใหม่

ข้อมูลที่พบ 43 รายการ

การพัฒนาศักยภาพการเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกล

picture_as_pdf

นายไกรลาศ ดอนชัย

การพัฒนาขับเคลื่อน Village E-Commerce ชุมชน

picture_as_pdf ondemand_video

นางสุรีนาฎ มะโนลา

การปลูกดอกชมจันทร์เพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือน

picture_as_pdf

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา ช่างเจรจา

สร้างผู้สูงอายุสู่ยูทูปเบอร์ (Baby Boomer to Youtuber)

picture_as_pdf ondemand_video

นางสาวกิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้เทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ลร่วมกับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

picture_as_pdf

นางสาวเดือนแรม แพ่งเกี่ยว

การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชาศรีนาป่าน-ตาแวน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0

picture_as_pdf

นางกัญญ์ณพัชญ์ พลเยี่ยม

การถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงกบในกระชังบก

picture_as_pdf

นางสาวเชาวลีย์ ใจสุข

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานจากเครื่องยิงเลเซอร์ร่วมงานแกะสลักด้วยเครื่องซีเอ็นซี

picture_as_pdf

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์

การสร้างสื่อเพื่ออนุรักษ์และประชาสัมพันธ์อาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของกล่มสตรี ชุมชนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

picture_as_pdf

นางนมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย

ขณะนี้หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5 หน้า