โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านเกาะ ลิบงและชุมชนบ้านบ่อหิน

โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนบ้านเกาะ ลิบงและชุมชนบ้านบ่อหิน

               กิจกรรมย่อยที่ 1 การสำรวจความต้องการและประชาสัมพันธ์

รูปภาพ1

รูปภาพ2

กิจกรรมย่อยที่ 2 การให้บริการวิชาการทางด้านอบรมการจัดการของเสียจากชุมชน

รูปภาพ17

รูปภาพ18

รูปภาพ19

รูปภาพ20

กิจกรรมย่อยที่ 3 การให้บริการวิชาการทางด้านอบรมความรู้ด้านนิเวศวิทยาชายฝั่งสำหรับบุคคลภายนอก

กิจกรรมย่อยที่ 4 การให้บริการวิชาการทางด้านส่งเสริมทักษะและอบรมอาชีพทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

รูปภาพ9

รูปภาพ10

กิจกรรมย่อยที่ 5 การให้บริการวิชาการทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

รูปภาพ12

รูปภาพ13

รูปภาพ14

กิจกรรมย่อยที่ 6 การให้บริการวิชาการทางด้านบูรณาการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รูปภาพ15

รูปภาพ16

กิจกรรมย่อยที่ 7 การเสวนารายงานผลการดำเนินงานสู่การปรับปรุงและพัฒนาแผนการดำเนินงาน

 

 

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา