Category Archives: กลุ่มประดิษฐ์พัฒนาแควอ้อม, สมุทรสงคราม

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการปฏิบัติการพัฒนาลวดลายบนผืนผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการย้อมจากสีธรรมชาติในท้องถิ่นพื้นที่ดำเนินการ: กลุ่มประดิษฐ์พัฒนาแควอ้อม 64 หมู่ 6 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110หัวหน้าโครงการ: สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการปฏิบัติการพัฒนาลวดลายบนผืนผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการย้อมจากสีธรรมชาติในท้องถิ่น