เกี่ยวกับเรา

ด้วย มหาศุภมงคลสมัยที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่งพร้อมใจกันดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม ๖๐ หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา