โครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน และการจัดทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ กิจกรรมที่ ๑ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำบัญชีครัวเรือน: การสำรวจพื้นที่ของชุมชนบ้านศาลา

ดำเนินกิจกรรม วันที่ 4 มีนาคม 2560 ณ. บ้านศาลา หมู่ที่ 16 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในโครงการนี้มี 3 กิจกรรมย่อยๆ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ 1 โดยมีทีมวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี จำนวน 10 ท่าน (นำทีมโดยอาจารย์ทิฆัมพร โคตรทัศน์ และอาจารย์มณฑิรา กิจสัมพันธ์วงศ์) พร้อมนักศึกษาจากสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 คน ในกิจกรรมนี้เป็นการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือนและการจัดทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ
  2. เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและทราบถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชีครัวเรือนและการจัดทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพ
  3. เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดทำบัญชีครัวเรือน และการจัดทำบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพได้จริงในชีวิตประจำวัน

ผลของการจัดกิจกรรม พบว่าชาวบ้านให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก นอกจากได้รับความสนุกสนานแล้วยังได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณทีมงานวิทยากรมา ณโอกาสนี้

 

4813548134 48136 48137 48138 48139 48140 48141 48142 48143 48144 48145 48146 48147 48148 48473 48474 48475 48476 48477 48478 48479 48480 48481 48482 48483 48484 48486 48488 48489 48490 48492 48493 48494 48496 48497 48498 48499 48500 48501 48502

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*