โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการเยาวชนสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน   วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่   โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

เยาวชนถือเป็นทรัพยากรของชาติที่เพิกเฉยมิได้ นอกจากการเรียนรู้ที่ทำให้ช่วยเหลือตนเองในการ  ใช้ชีวิตประจำวันได้ อีกสิ่งหนึ่งที่  คือ ทำอย่างไรให้เยาวชนสามารถซึมซับความเป็นไทย รู้จักอนุรักษ์ความเป็นไทย ศิลปะไทย ตลอดจนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยศักยภาพที่เขามี

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เดิมเป็นโรงเรียนชายแดน  โรงเรียนบ้านตะโกล่าง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขา อำเภอสวนผึ้ง เขตรอยต่อชายแดนไทย – พม่า ห่างจากตัวเมืองจังหวัดราชบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือราว 86 กิโลเมตรและห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอ สวนผึ้ง ประมาณ 26 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางรถโดยสารประจำทาง มีรถเมล์โดยสารไป– กลับ ราชบุรี วันละ 3 เที่ยว ห่างจากโรงเรียนไปทางทิศตะวันตกราว 5 กิโลเมตร จะเป็นแนวพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเมียนมาร์ (พม่า) ขึ้นไปทางทิศเหนือราว 10 กิโลเมตร มีถนนลาดยางเชื่อมต่อกับเขตจังหวัด กาญจนบุรี ทางด้านทิศใต้ออกไป ห่างกันไม่เกิน 6 กิโลเมตร เป็นอ่างเก็บน้ำห้วยสุด นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทย – กะเหรี่ยงที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และไม่มีโอกาสศึกษา ต่อในระดับสูง การนำความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ ไปสอน และส่งเสริมให้แก่นักเรียนจะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้สร้างงาน หารายได้จากความรู้ที่ให้ไป

สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีภารกิจหลัก คือ สอนและบริการวิชาการแก่สังคม เคยได้รับรางวัลสถานศึกษาที่สนองงานสร้างอาชีพให้กับพื้นที่ในพระราชดำริ จาก ฯพณฯท่าน องคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ ในปี พ.ศ. 2555  ราชมงคลกรุงเทพจึงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพโดยเน้นการใช้แนวคิดสร้างสรรค์ เพื่องานหัตถศิลป์ งานประดิษฐ์เพื่อสร้างอาชีพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการบริการวิชาการให้กับสังคม เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการสร้างงาน สร้างโอกาสให้กับเยาวชนของไทยต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. สอนงานหัตถศิลป์งานประดิษฐ์ที่เยาวชนสามารถนำไปสร้างอาชีพได้
  2. เสริมสร้างแนวคิดสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ให้กับกลุ่มเยาวชน
  3. ให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านงานประดิษฐ์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*