โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการปฏิบัติการพัฒนาลวดลายบนผืนผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการย้อมจากสีธรรมชาติในท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินการ      วันที่ 5 -10 ธันวาคม  พ.ศ. 2557

 สถานที่   กลุ่มประดิษฐ์พัฒนาแควอ้อม 64 หมู่ 6 ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม

จากผลงานการให้บริการวิชาการวิชาชีพต่อสังคม  ในโครงการปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมด้วยการย้อมจากสีธรรมชาติในท้องถิ่น    ได้ดำเนินงานอบรมสิ้นสุดลงสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดประเมินผลโครงการฯจากแบบประเมินโครงการฯ  ผลปรากฎว่าทางกลุ่มประดิษฐ์พัฒนาแควอ้อม ได้นำเสนอในข้อเสนอแนะ พบว่ากลุ่มประดิษฐ์พัฒนาแควอ้อม มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดดำเนินงานอบรมเพิ่มเติม  อาทิ  การพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อม  การพัฒนาเทคนิคการมัดผ้า ด้วยการย้อมสีจากธรรมชาติเนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่ย้อมสีธรรมชาติที่ทางกลุ่มชุมชนอยากได้รับความร็เพิ่มเติมอีก

จากความต้องการเสนอแนะดังกล่าวทางสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  จึงจัดทำโครงการให้บริการวิชาการ , ให้บริการวิชาการรับใช้สังคมในโครงการอบรมระยะสั้น เน้นการนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนความรู้จากชุมชนไปพัฒนาลวดลายบนผืนผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการย้อมจากสีธรรมชาติในท้องถิ่น กลุ่มประดิษฐ์พัฒนาแควอ้อม ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามได้แก่ การพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อม   และเทคนิคการย้อมสีผสมจากสีสังเคราะห์  ชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง  ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาตนเองและเป็นแนวทางประกอบอาชีพเสริม  อีกทั้งยังนำไปส่งเสริมรายวิชาไปสู่การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย มัธยมปลายแก่ครูกลุ่มสามัญศึกษา และกลุ่มชาวบ้านที่สนใจ  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาแลกเปลี่ยนความคิดและเป็นการประสานงานประชาสัมพันธ์แนะนำสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพให้เป็นที่รู้จัก

วัตถุประสงค์

1 เพื่อพัฒนาลวดลายบนผืนผ้ามัดย้อม

2 เพื่อออกแบบและลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการย้อมจากสีธรรมชาติในท้องถิ่น

3 เพื่อฝึกปฏิบัติการพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการย้อมจากสีธรรมชาติในท้องถิ่น

4 เพื่อสร้างศักยภาพสำหรับประกอบธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*