โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการปฏิบัติการพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการย้อมสีผสมจากสีสังเคราะห์กลุ่มแม่บ้านทหารเรือชลบุรีภาคสัตหีบ จ.ชลบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ      วันที่ 6-9  มีนาคม  2558

 สถานที่   กลุ่มแม่บ้านทหารเรือชลบุรีภาคสัตหีบ  อ.สัตหีบ  ชลบุรี

กลุ่มแม่บ้านทหารเรือชลบุรีภาคสัตหีบ เกิดจากแม่บ้านข้าราชการทหารเรือต้องการสร้างอาชีพหลักอีกช่องทางหนึ่งเพื่อจุนเจือรายได้ของครอบครัวเมื่อสามีออกไปปฏิบัติราชการทางภาคใต้ โดยได้รับการสนับสนุนในการออกแบบชิ้นงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมาคมภริยาทหารเรือ กระทรวงอุตสาหกรรม การรวมตัวกันของกลุ่มแม่บ้านทหารเรือชั้นผู้น้อยเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของครอบครัว  จึงทำให้การสร้างผลงานในกลุ่มสามารถสร้างรายได้เทียบเท่ากับอาชีพหลักขอบครอบครัวและเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่คอยดูแลครอบครัวและคอยสนับสนุนยามสามีไปประจำการในสนามรบ

ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านทหารเรือชลบุรีภาคสัตหีบ จัดทำผลิตภัณฑ์จำหน่ายอาทิ  ผ้าบาติก  ปลอกหมอน  ผ้าพันคอ ฯลฯ จากโครงการปฏิบัติการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมด้วยการย้อมจากสีธรรมชาติ จัดโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการนั้น  กลุ่มแม่บ้านทหารเรือชลบุรีภาคสัตหีบได้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มัดย้อมจำหน่ายและจัดอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการทำผ้ามัดย้อม เป็นต้นมา

จากผลงานการให้บริการวิชาการวิชาชีพต่อสังคม  ในโครงการปฏิบัติการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมด้วยการย้อมจากสีธรรมชาติ  ได้ดำเนินงานอบรมสิ้นสุดลงสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ดำเนินติดตามประเมินผลโครงการฯ  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557.ณ.จังหวัด ชลบุรี.. ผลจากการประเมินพบว่า กลุ่มแม่บ้านทหารเรือชลบุรีภาคสัตหีบ  มีความต้องการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดดำเนินงานอบรมเพิ่มเติม  อาทิ  การพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อม  การพัฒนาเทคนิคการมัดผ้า  การย้อมสีผสมหลายสีจากสีสังเคราะห์  เป็นต้น จากความต้องการเสนอแนะดังกล่าวที่ทางกลุ่มมีความต้องในการพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการย้อมสีผสมจากสีสังเคราะห์  ให้มีความสวยงามแปลกตาจากเดิมโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ให้แก่ชุมชน เพิ่มรายได้ให้แก่

จากความต้องการเสนอแนะดังกล่าวทางสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  จึงจัดทำโครงการให้บริการวิชาการ , ให้บริการวิชาการรับใช้สังคมในโครงการอบรมระยะสั้น เน้นการนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนความรู้จากชุมชนไปพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการย้อมสีผสมจากสีสังเคราะห์  ได้แก่ การพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อม   และเทคนิคการย้อมสีผสมจากสีสังเคราะห์  ชุมชนสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง  ซึ่งสามารถนำมาพัฒนาตนเองและเป็นแนวทางประกอบอาชีพเสริม  อีกทั้งยังนำไปส่งเสริมรายวิชาไปสู่การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย มัธยมปลายแก่ครูกลุ่มสามัญศึกษา และกลุ่มชาวบ้านที่สนใจ  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาแลกเปลี่ยนความคิดและเป็นการประสานงานประชาสัมพันธ์แนะนำสาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพให้เป็นที่รู้จัก

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อม
  2. เพื่อออกแบบและลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการย้อมสีผสมจากสีสังเคราะห์
  3. เพื่อฝึกปฏิบัติการพัฒนาลวดลายผ้ามัดย้อมด้วยเทคนิคการย้อมสีผสมจากสีสังเคราะห์
  4. เพื่อสร้างศักยภาพสำหรับประกอบธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*