โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่อง การเผยแพร่ความรู้ทางด้านคหกรรมศาสตร์สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 10-11 ธันวาคม 2557

สถานที่   โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเนรียนชายแดน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสวนผึ้ง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนรวมประมาณ 617 คน จัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนในพื้นที่ และชาวเขา โรงเรียนอยู่ห่างไกลตัวเมืองมาก และอยู่ติดชายแดนไทยพม่า ซึ่งโรงเรียนมีความต้องการให้นักเรียนมีความรู้ในงานอาชีพ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังสามารถนำไปต่อยอดประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้นคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะเป็นส่วนผลักดันกลุ่มชุมชนห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ให้สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ จากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขาม และกล้วย จึงได้ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางคหกรรมศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นทั้งด้านทฤษฏี และปฏิบัติ เพื่อให้กลุ่มชุมชน ได้เพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพ และรายได้ให้ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตะโกล่างทราบถึงกระบวนการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมะขาม และกล้วย ทั้งที่เป็นอาหาร และไม่ใช่อาหาร และการเก็บรักษา ทั้งภาคทฤษฏี และปฏิบัติ
  2. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านตะโกล่างสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะขาม และกล้วยเพื่อการจำหน่ายได้ในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*