โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนเรื่องการสอนสร้างสรรค์ และการสร้างงานอาชีพ

ระยะเวลาดำเนินงาน  วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2558

สถานที่   โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

สืบเนื่องจากในภาคการศึกษาที่ 2 / 2556 คณาจารย์และนักศึกษาของภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่บริการวิชาการ จัดการฝึกอบรมให้แก่ครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการพระราชดำริ “โครงการกองทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานการศึกษาแก่เด็กทั่วไป” นั้น ได้เกิดประโยชน์จากการบูรณาการในวิชาชีพช่างของนักศึกษา  วิชาการออกแบบการจัดการเรียนการสอน และวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ทำให้นักศึกษาของภาควิชามีโอกาสได้สัมผัสชีวิตการสอนจริง ณ โรงเรียนจริง

โครงการนี้จึงเป็นโครงการต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว ซึ่งทางโรงเรียนบ้านตะโกล่างยังคงต้องการความรู้ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแก่ครู เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และต้องการความรู้ทางสายอาชีพแก่นักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ การเลือกประกอบอาชีพของนักเรียน และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป อีกทั้งโครงการบริการวิชาการนี้ยังจะก่อเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาข้อกำหนดคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาหลายข้อ เปิดโลกทัศน์ และสามารถตอบโจทย์การประกันคุณภาพของคณะและของมหาวิทยาลัยได้อย่างดีมาก

 วัตถุประสงค์

  1.   เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการสอนสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 แก่คณะครูอาจารย์ของโรงเรียน
  2. เพื่อฝึกอาชีพเบื้องต้นแก่นักเรียนของโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*